نویسنده = داریوش فروغی
پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات

دوره 3، شماره 3، مهر 1392، صفحه 73-94

10.22051/ijar.2014.468

داریوش فروغی؛ مجتبی سلیمانی مارشک


چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 19-36

10.22051/ijar.2013.450

داریوش فروغی؛ بهاره خورسندی فر


چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام

دوره 1، شماره 3، دی 1390

10.22051/ijar.2013.444

داریوش فروغی؛ بهاره خورسندی فر


چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 137-154

10.22051/ijar.2013.433

داریوش فروغی؛ هاجر محمدی