کلیدواژه‌ها = برنامه بازخرید سهام
سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 104-121

10.22051/ijar.2017.14795.1281

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ فرزانه کیماسی؛ فاطمه شبانی آب بخش