کلیدواژه‌ها = بهای تمام شده تاریخی
اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 149-170

10.22051/ijar.2017.13200.1239

مینا مقدسی نیکجه؛ رضوان حجازی؛ مرتضی اکبری؛ محمدعلی دهقان دهنوی