کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و اثربخشی کمیته حسابرسی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 133-153

10.22051/ijar.2020.27436.1531

احمدصادق سلطانی نژاد؛ علیرضا رحیمی؛ کاظم شمس الدینی


تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی: مسیر تحقیقات آتی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-89

10.22051/ijar.2019.21762.1423

فرشاد سبز علی پور؛ محمد علی اقایی؛ سحر سپاسی


مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

دوره 7، شماره 3، مهر 1396، صفحه 61-80

10.22051/ijar.2017.10622.1158

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سیده فاطمه سیدزاده


تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 139-165

10.22051/ijar.2017.9577.1111

علی اصغر متقی؛ حجت غریب؛ رامین قوی پنجه


ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-15

10.22051/ijar.2013.403

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ فاطمه افشار زیدآبادی؛ اکبر رحیمی پور