کلیدواژه‌ها = حسابداری
شناسایی پیشران‌های ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری‌های فناوری محور

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-24

10.22051/jaasci.2022.39111.1663

صبا سلاطی؛ فرخ برزیده؛ ایمان رئیسی وانانی؛ جعفر باباجانی


عوامل مؤثر بر بهره‌وری پژوهش‌های حسابداری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-69

10.22051/ijar.2020.28452.1548

سید علی حسینی؛ مهناز محمودخانی


کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 111-127

10.22051/ijar.2017.11366.1184

مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی؛ زهرا حیدری معقول


تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری

دوره 6، شماره 3، مهر 1395، صفحه 17-34

10.22051/ijar.2016.2529

مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم؛ علیرضا اکبری امامی


حسابداری محیط زیست از منظر اسلام

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 123-134

10.22051/ijar.2014.477

اسفندیار ملکیان؛ رسول سلمانی