کلیدواژه‌ها = حسابرسی داخلی
واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی

دوره 7، شماره 4، دی 1396، صفحه 59-82

10.22051/ijar.2017.9270.1097

محمود لاری دشت بیاض؛ هنگامه نظری؛ مصطفی قناد