کلیدواژه‌ها = حسابرسی
تبیین الگویی برای توسعه بازار خدمات حسابرسی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402

10.22051/jaasci.2022.40513.1707

محمدجواد تصدی کاری؛ کیهان آزادی؛ جواد رضازاده؛ سینا خردیار


حسابرسی در امپراتوری هخامنشی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 159-173

10.22051/ijar.2014.485

شکرا... خواجوی؛ حمیدرضا رضایی؛ احمد اسحاقی