کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی شرکت
تبیین مدل شبکه کنشگران مسئولیت اجتماعی در حسابداری از منظر نظام راهبری شرکتی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 61-80

10.22051/jaasci.2022.40340.1700

امید محمدی؛ ابراهیم گیوگی؛ محمد تقی کبیری؛ آذر مسلمی


ارائه مدلی به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 81-100

10.22051/jaasci.2022.39507.1676

کاظم شمس الدینی؛ میثم نعمتی؛ مهدی عسکری شاهم اباد