موضوعات = سیستم های اطلاعاتی
نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 25-46

10.22051/ijar.2016.2311

سید علی حسینی؛ صغری فصیحی؛ نسیم محمودیان