دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر پاسخگویی از طریق کیفیت گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22051/jaasci.2023.40407.1702

محمد حسین فتحه؛ روح الله کرمی


رابطه افشای مسئولیت اجتماعی بر عملیات حسابرسی شرکت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22051/jaasci.2022.40535.1708

هانیه حکمت؛ شکوفه علیزاده؛ وحید حیدرزاده خلیفه کندی


شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای مدیریت سرگردانی سرمایه گذار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22051/jaasci.2022.40733.1713

معصومه خلیل زاده طلاتپه؛ سهیلا زرین جوی الوار


نقش تعدیلگری قدرت نظارتی اعضای هیئت‌مدیره بر رابطه بین شرایط محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22051/jaasci.2022.41409.1725

فرزانه یوسفی اصل؛ هاترا وقوعی؛ مریم اسکندروند


تبین و تحلیل نقش تعدیلگر اندازه شرکت در رابطه مسئولیت اجتماعی برعملکرد مالی شرکت ها، مبتنی برتکنیک فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22051/jaasci.2023.41188.1722

سمیه حسینی عقدایی؛ روح الله کمائی؛ ندا شاهمیرزالو؛ فاضل سیدی


ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22051/jaasci.2022.41601.1730

حسین سلمان زاده؛ غلامرضا کردستانی؛ حسین کاظمی


نقش پاسخگویی در کاهش تاثیر واکنش‌های احساسی در تصمیمات پروژه های سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22051/jaasci.2023.41241.1724

منا پارسایی؛ فاطمه قره باغی


طراحی مدل گزارشگری شهروند شرکتی: تحلیل رتبه‌بندی تفسیری (IRP)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22051/jaasci.2022.39179.1666

سهیلا شریف خفری؛ مهدی صفری گرایلی؛ ابراهیم گیوگی؛ آذر مسلمی