تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه الزهراء(س)،

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهراء(س)، مربی دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه

چکیده

محافظه‌کاری حسابداری یکی از مولفه‌های سنجش کیفیت سود است. زمانی که کیفیت سود بالاست، اعتباردهندگان منابع مالی را ساده‌تر در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند، چرا که نسبت به برگشت منابع اعطا شده به شرکت‌ها، اطمینان بیشتری خواهند داشت. در این تحقیق، رابطه بین محافظه‌کاری مشروط و نامشروط حسابداری با حجم تأمین مالی در 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1392 بررسی شده است. همچنین، در این تحقیق، میزان تأثیر محافظه‌کاری مشروط و نامشروط واحدهای تجاری در اخذ تسهیلات مالی، مقایسه شده است. برای سنجش محافظه‌کاری مشروط از معیار خان و واتز و برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری نامشروط، از معیار بیور و رایان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش محافظه‌کاری مشروط و نامشروط، حجم تسهیلات دریافتی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، موسسات مالی میل بیشتری به اعطای وام به شرکت‌هایی دارند که درجه بالاتری از محافظه‌کاری را اعمال می‌نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Conservatism on the Volume of Financing

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mashayekh 1
  • Zahra Nikbakht 2
1 Associate Professor of Accounting, Al-Zahra University
2 Ph.D. Student of Accounting, Al-Zahra University, Coach of Payame Noor University, Center of the Mountains
چکیده [English]

Accounting Conservatism is one of the criteria to measure earnings quality. When the earnings are high quality, creditors funds to the company in simpler form. Because they are confident to the return of the amount granted to companies. This research investigates the relationship between conditional and unconditional conservatism accounting with the volume of financing of the 134 firms listed on Tehran Stock Exchange during 2005 to 2013. Also, this research compares the intensity of conditional and unconditional conservatism in financing. To measure the conditional conservatism, we apply the criterion introduced by Khan and Watts (2009); and to measure the unconditional conservatism, the criterion presented by Beaver and Ryan (2000) is applied. The research results show that, increasing the degree of conditional and unconditional conservatism, lead to increase in volume of firms’ financing. On the other hand, banks and financial institutes are more willing to grant loans to firms that apply a higher degree of conservatism. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • conditional conservatism
  • Unconditional Conservatism
  • Financing
پورحیدری، امید؛ غفارلو، عباس. (1390). تأمین مالی و تغییرات سطح محافظه‌کاری مشروط حسابداری. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره شصت و ششم، صص 28-15.
شهبازی، مجید؛ مشایخی، بیتا. (1393). بررسی رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط. مجله دانش حسابداری، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص 54-33.
مران‌جوری، مهدی؛ علیخانی، راضیه. (1383). بررسی رابطه بین محافظه‌کاری و فرضیه قرارداد بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی تحقیقی حسابداری مالی، شماره هشتم، صص 112-95.
مهرانی، کاوه؛ وافی ثانی، جلال؛ حلاج، محمد. (1389). رابطه قرارداد‌های بدهی و اندازه شرکت با محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره پنجاه و نهم، صص 112-97.
Ahmad, A. S. , Billing, B. K. , Morton, R. M. , Stanford- Harris, M. (2002). “The role of accounting conservatism in mitigating redacting debt cost”. Accounting Review: 864-890.
Ball, R. , Shivakumar, L. (2005). “Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness”. Journal of Accounting and Economics, 39 (1): 83-128.
Basu, S. (1997). ”The conservatism principle and the asymmetric time lines of earning”. Journal of Accounting and Economics, 24, 3-37.
Beauty, A. , Weber, I. , and Yu, J. J. (2008). “Conservatism and debt”. Journal of Accounting and Economics, 45: 154-174.
Beaver, W. H. , Ryan, S. G. (2000). “Biases and logs in book valve and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity”. Journal of Accounting Research, 38 (Spring): 1359- 1373.
Beaver, W. H. , Ryan, S. G. (2005). “Conditional and unconditional conservatism: concepts and modeling”. Review of Accounting Studies, 10 (2-3): 269- 309.
Ishida, S. (2014). “The effect of accounting conservatism on corporate financing activity: evidence from Japan”. SSRN-id2442316.
Khan, M. , Watts, R. L. (2007). “Estimation and validation of a firm-year measure of conservatism”. Working Paper, MIT Sloan School of Management.
Khan, M. , Watts. R. L. (2009). “Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism”. Journal of Accounting and Economics, 48 (2-3): 132-150.
Kraft, A. G. , Leone, A. J. , and Wasley, C. E. (2007). “Regression-based tests of the market pricing of accounting numbers: the Mishkin test and ordinary least squares”. Journal of Accounting Research, 45: 1081-1114.
Kutner, N. N. (2004). Applied Linear Regression Models, 4th edition, McGraw-Hill, Irwin.
Qiang, X. (2007). “The effects of contracting, litigation regulation, and tax costs on unconditional and conditional conservatism: cross- sectional evidence at the firm level”. The Accounting Review, 82: 259-796.
Watts, R. L. (2003a). “Conservatism in accounting part I: Explanations and Implications”. Accounting Horizon, 17 (3): 207-221.
Watts, R. L. (2003b). ”Conservatism in accounting part II: Evidence and implications”.