چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس،

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات، در یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین مالیاتی قراردارد. عدم تمکین مالیاتی خود شامل طیف وسیع از اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی، سپرسازی مالیاتی و فرار مالیاتی است. دراین پژوهش، براساس مولفه‌های «التزام ظاهری به قوانین» و «انطباق با روح قوانین» این مفاهیم در یک چارچوب، درجه‌بندی شده‌ و پیامد هریک از این رفتارهای مالیاتی در قالب انواع ریسک مالیاتی تبیین گردیده است. معیارهای اندازه‌گیری تجربی این مفاهیم به سه دسته کلی نرخ‌های موثرمالیاتی، تفاوت‌های مالیات دفتری و باقیمانده‌های مدل‌های رگرسیونی برآوردکننده بخش اختیاری طبقه‌بندی شده است؛ که به‌ترتیب برای اندازه‌گیری اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و سپر مالیاتی معرفی می‌گردد. فرار مالیاتی نیز براساس اعلام نظر دادگاه مشخص می‌شود. چارچوب مفهومی این پژوهش کمک می‌کند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار گشته تا بتوان تفسیرهای معتبرتری را از یافته‌های اندیشمندان این حوزه ارائه نمود. افزون براین، درک رفتار مالیاتی مودیان، براین اساس نیز آسان‌تر می‌گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Framework for Corporate Tax Planning

نویسندگان [English]

  • Hossein Etemadi 1
  • Sahar Sepasi 2
  • MohammadAli Sari 3
1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
2 Assistant Professor of Accounting at Tarbiat Modares University
3 Ph.D. Student of Accounting at Tarbiat Modares University
چکیده [English]

We develop a unifying conceptual framework of corporate tax planning. The framework accommodates constructs frequently studied in empirical tax accounting research, for example, tax avoidance, tax aggressiveness, tax sheltering, and tax evasion, by relating them to the effective tax planning. All this concepts are classified based on legality and compliance with the spirit of tax laws. We further provide an overview of commonly used and recently suggested empirical measures of the underlying constructs. All this measures can be classified in three categories including effective tax rates, book tax difference, and discretionary book tax difference. The first categories measure tax avoidance, the second is related to tax aggressiveness, and the last category measures tax sheltering. This conceptual framework is useful for classifying restated researches to make better interpretation from their authors findings. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax planning
  • Tax avoidance
  • Tax aggressiveness
  • Tax shelter
  • Tax Evasion
آقایی، اﻟﻪ محمد. (1379). ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﮔﺮو ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺎل اول، ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎره، ص ص 105-128.
ذکوری، وجیه‌اله. (1387). شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی »؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
طالب نیا، قدرت الله و شیخ حسنی، علی. (1386). بررسی مقایسه‌ای قانون مالیات‌های مستقیم با قانون پیشین در بخش‌های مشاغل مستغلات و حقوق کارکنان. حسابرس، شماره36، ص ص 82-92.
ﻛﻤﺎﻟﻲ، ﺳﻌﻴﺪ و ﺷﻔﻴﻌﻲ، ﺳﻌﻴﺪه. (1390). ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻳﺮان آن در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. پژوهشنامه مالیات، شماره58، ص ص 143-168.
مرجانی، مهدی. (1376). بررسی تأثیرات استفاده از دفاتر حسابداری جهت مقاصد مالیاتی بر عناصر صورت‌های مالی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی. شماره 20 و21، ص ص 107-119.
مشایخی، بیتا و علی پناه، صبری. (1394). ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﻛﺖ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، شماره25، ص. ص49-64.
AICPA. (2003). Proposed Rule: Strengthening the Commission's Requirements Regarding Auditor Independence, File No. S7-49-02.
Bankman, Joseph. (2004). An Academic's View of the Tax Shelter Battle, in Crisis in Tax Administration, Henry Aaron and Joel Slemrod, eds.. Washington, D. C.: The Brookings Institution, 9-28.
Brown, R. E & Mazur, M. J. (2003). IRS’s Comprehensive Approach to Compliance. Paper presented at National Tax Association Spring Symposium in May 2003, Washington D. C.
Chen,K,&Chu,C. (2005). Internal Control vs. External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. Journal of Economics,1,151-164.
Crocker,K, & Slemord,J.. (2005). Corporate Tax Evasion with Agency Costs. Journal of public Economics, 89 (9 (, 1593-1610.
Desai, Mihir, & Dhammika Dharmapala. (2006). Corporate Tax Avoidance and high-powered Incentives. Journal of Financial Economics,79 (1),145-179.
Desai,Mihir,&Dhammika,Dharmapala. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. Review of Economics and Statistics, 91 (3), 537-546.
Dunbar, Amy, Danielle Higgins, John Phillips, & George Plesko. (2010). What do measures of tax aggressiveness measure?. Proceedings of the National Tax Association Annual Conference on Taxation, 18-26.
Dyreng, Scott, Michelle Hanlon, & Edward Maydew. (2008). Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review, 83 (1), 61-82.
Hanlon, Michelle, & Shane Heitzman. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3), 127-178.
Jones, Jennifer. (1991). Earnings Management During Important Relief Investigations. Journal of Accounting Research, 29 (2), 193-228.
Lietz , Gerrit. (2013). Tax Avoidance vs. Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework. Working Paper, available at: www. ssrn. com, 2363828.
Lisowsky, Petro. (2010). Seeking Shelter: Empirically Modeling Tax Shelters Using Financial Statement Information. The Accounting Review, 85 (5),1693-1720.
Lisowsky, Petro, Leslie Robinson, & Andrew Schmidt. (2013), Do Publicly Disclosed Tax Reserves Tell us About Privately Disclosed Tax Shelter Activity?. Journal of Accounting Research,51 (3),583-629.
Manzon, Gil, & George Plesko. (2002). The Relation between Financial and Tax Reporting Measures of Income. Tax Law Review,55 (1),175-214.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2001). Compliance Measurements Practice, Centre for Tax Policy and Administration, Tax Guidance Series, Available: http: //www. oecd. org/DAF/FSM/minimumattributestaciat. html.
Plesko, George. (2003). An evaluation of alternative measures of corporate tax rates. Journal of Accounting and Economics,35 (2),201-226.
Rego, Sonja Olhoft. (2003). Tax-Avoidance Activities of U. S. Multinational Corporations, Contemporary Accounting Research, 20 (4): 805-833.
Scholes, Myron, and Mark Wolfson (1992), Taxes and Business Strategy: A Planning Approach. Prentice-Hall Inc. ,Upper Saddle River, NJ.
Wenzel, Michael. (2002). An Analysis of Norm Processes in Tax Compliance. Working Paper, Australian National University.
Wilson, Ryan. (2009). An Examination of Corporate Tax Shelter Participants, The Accounting Review, 84 (3), 969-999.