تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می‌شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. از جمله عواملی که می‌تواند مانع از رفتار فرصت طلبانه مدیران گردد سررسید بدهی است. سررسید بدهی باعث خواهد شد تا اعتبار دهندگان به منظور تجدید قرارداد بدهی خواستار اطلاعات بیش تری پیرامون وضعیت شرکت باشند که این وضعیت مانع از انباشت اخبار بد توسط مدیران می‌گردد و در نهایت از کاهش شدید قیمت سهام جلوگیری می‌گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش تعداد 102 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388الی 1393 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک سقوط قیمت سهام از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سررسید بدهی برریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیر منفی دارد. به بیان دیگر با کوتاه تر شدن سررسید بدهی احتمال ریسک سقوط قیمت سهام نیز کاهش پیدا می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Debt Maturity on Future Stock Price

نویسندگان [English]

  • Daryoosh Foroghi 1
  • Amin Sakiani 2
1 Associate Professor of Accounting, University of Isfahan
2 Master of Accounting
چکیده [English]

One of the factors that led to stock price crash is managers’ activities to conceal bad news and negative performance inside of the company. One of the cases that can prevent opportunistic behavior of managers is maturity of debt. Debt maturity will cause that creditors in order to renew the contract called for more information about the firm's position and this situation prevents the accumulation of bad news by managers and ultimately prevented a sharp fall in stock prices. The purpose of this study is to determine the effect of Debt Maturity on the future stock price crash risk. In order to attain the research purpose, 102 companies among the listed companies in Tehran Stock Exchange during the years of 1388 to 1393 (2010 – 2015) were selected as statistical sample. The future stock price crash risk proxy is used for testing of hypothesis with multivariate regression. The results of this study showed a significant inverse relationship between the debt maturity and future Stock Price Crash Risk. In other words, with shorter debt maturity, the stock price crash risk is also can reduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt Maturity
  • Future Stock Price Crash Risk
  • Bad News Hoarding
اعلمی فر، ساناز. (1394)"تأثیر نقد شوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
حاجیها، زهره، اخلاقی، حسنعلی (1392). " بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر ساختار سررسید بدهی شرکت"فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت. 6 (17)، صص 74-59.
رحیمیان، نظام الدین، توکل نیا، اسماعیل، کرملو، میثم (1392). "اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و ساختار سررسید بدهی". پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی 5 (20)، 180-157.
فروغی، داریوش، قاسم زاد، پیمان. (1394). تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر ریسک سقوط قیمت سهام. دانش حسابداری مالی2 (2)، صص 71-55.
فروغی، داریوش؛ امیری، هادی و منوچهر میرزایی. (1390). تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. پژوهش­های حسابداری مالی، 3 (4)، صص 15-40.
مشایخی، بیتا، محمدپور، فرشاد (1393). "کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری". راهبرد مدیریت مالی، 2 (7)، صص14-1.
هاشمی، سید عباس، صمدی، سعید، هادیان، ریحانه (1393). اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال، یازده، شماره44، صص 143-117.
Chang, x. and y. chen "Stock Liquidity and Stock Price Crash Risk"working paper,[online]. Www. Ssrn. Com
Chen, J. , Hong, H. , Stein, J. (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics, 61 (3): 345–381.
Chen,x. ,Zhanf. ,F,Zhang. ,s. (2015). CEO Duality and stock price crash risk. , Available at: www. ssrn. com
Dang, V. A. , Lee, E. ,Liu, y. , Zeng, C. (2016). Does debt maturity affect stock price crash risk? Available at: www. ssrn. com
Diamond, D. W. , 1991. Debt maturity structure and liquidity risk. Quarterly Journal of Economics 106, 709–737.
Diamond, D. W. , 1993. Seniority and maturity of debt contracts. Journal of Financial Economics 33, 341–368.
Giannetti, M. , 2003. Do better institutions mitigate agency problems? Evidence from corporate finance choices. Journal of Financial Quantitative and Analysis 38, 185–212.
Gomariz, M. F. C. & Ballesta, J. P. S. (2013). “Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency”. Journal of Banking and Finance,Availlab at: http: //dx. doi. org/10. 1016/j. jbankfin. 2013. 07. 013.
Haung, R. , Tan, K. , Faff. , R. (2015). CEO Overconfidence and Corporate Debt Maturity. Available at: www. ssrn. com
Hutton, A. P. , Marcus, A. J. , Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, 94 (1): 67-86.
Jensen, M. , Meckling, W. (1996),"Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure", Journal of Financial Economics,vol,3. No 4, pp305-360.
Kim, J. -B. , Li, Y. , Zhang, L. (2011). Corporate Tax Avoidance and Stock price Crash Risk: Firm-level Analysis. Journal of Financial Economics, 100 (3): 639–662.
Kim, J. B. , Wang, Z. , Zhang, L. (2014). CEO Overconfidence and Stock Price Crash Risk, Working Paper, Availble: Http: //www. ssrn. com.
Kothari, S. P. , Shu, S. , Wysocki, P. D. (2009). Do Managers Withhold Bad News? Journal of Accounting Research, 47 (1): 241–276.
Myers, S. C. , 1977. Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics 5, 147–175.
Platikanova, P. , (2015). Debt Maturity and Tax Avoidance. Available at: www. ssrn. com
Rajan, R. , Winton, A. , 1995. Covenants and collateral as incentives to monitor. Journal of Finance 50, 1113–1146.
Stulz, R. , 2001. Does financial structure matter for economic growth? A corporate finance perspective. Financial structure and economic growth: A cross-country comparison of banks, markets, and development, 143–188.