ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حافظ، شیراز، نویسنده مسئول

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

چکیده

چرخه عمر شرکت نشان‌دهنده تکامل یک سازمان است که به دلیل تغییرهایی مثل انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی که شرکت با آن روبرو می‌شود روی می‌دهد. خطر سقوط قیمت سهام نیز یک تغییر با اهمیت و غیرمعمول منفی در قیمت سهام است که در سطح بازار واگیردار بوده و بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی روی می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام است. برای سنجش چرخه عمر از مدل علامت جریان‌های نقدی دیکنسون و برای بررسی خطر سقوط قیمت سهام از چهار عامل چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری، نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های 1384- 1393 و نمونه انتخابی شامل 71 شرکت است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که پس از کنترل اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان‌سهام و بازده حقوق صاحبان‌ سهام بین مراحل رشد و افول و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و بین مرحله بلوغ و خطر سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد، لذا با توجه به اهمیت استراتژی‌های مختلف در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌ها، لازم است که مدیران برای وصول نتیجه بهتر، برنامه‌ریزی‌های متناسب با مرحله‌ای از چرخه عمر که در آن قرار دارند را به اجرا در آورند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Companie's Life Cycle and the Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Heidar Poor 1
  • Hoossein Rajab Dorri 2
  • Ali Khalife Sharifi 3
1 Associate Professor of Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Azad University, Central Tehran Branch
2 Graduate Student of Accounting, Hafez Higher Education Non-Profit Institute, Shiraz, Corresponding Author
3 Master of Accounting, Islamic Azad University, Shiraz Branch
چکیده [English]

Life cycle of company indicates the evolution of an organization that company faces with it because of strategy selection and competitive pressures. Stock price crash risk is an important and unusual negative change in stock price that there is in stock market and occurs without occurrence of economic event. The study aimed to investigate the relationship between companies' life cycle and the risk of stock price crash risk. The model of Dickinson cash flows was used for measuring the life cycle and 4 factors of included negative skewness of stock return, maximalist Sigma, low to high volatility and the period of stock price crash were used for assessing the crash risk of stock price. The study was conducted during 2005 to 2014 and the selected sample included 71 companies. The ordinary least squares regression method was applied for testing the research hypotheses. The results showed that after controlling the financial leverage, companies' size, the ratio of market value to book value of equity and return on equity, there was a positive and significant relationship between growth stages, decline and the risk of stock price crash risk. Moreover, there was a negatively significant relationship between the maturity stage and the stock price crash risk. Considering the importance of different strategies at different stages of company's life cycle, it is necessary for managers to achieve better results, plan tailored to the stage of their life cycle in which to implement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life cycle of company
  • Stock price crash risk
  • Tehran Stock Exchange
احمدپور، احمد و محمد جواد زارع­بهنمیری و کرامت­اله حیدری­رستمی. (1394). بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام (شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال هفتم، شماره 28، زمستان، صص 29- 45.
حقیقت، آرزو. (1392). تأثیر سرمایه­گذاری نهادی بر همزمانی قیمت و ریسک سقوط قیمت سهام. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه اصفهان. دانشکده اقتصاد و علوم اداری.
سرلک، نرگس و امید فرجی و فاطمه بیات. (1394). رابطه بین ویژگی‌های مالی شرکت و ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال هفتم، شماره 27، پائیز، صص 1-21.
فروغی، داریوش و منوچهر میرزایی و ایمان رسائیان. (1391). تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات، شماره سیزدهم، بهار، صص 71- 101.
کرمی، غلامرضا و حامد عمرانی. (1389). تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد. پژوهش‌های حسابداری مالی. سال دوم، شماره سوم، پاییز، صص 49- 64.
نمازی، محمد (1382). نقش پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی. مجله جغرافیا و توسعه، شماره 1، صص 63-87.
An, H. , Zhang, T. , (2013). Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors. Journal of Corporate Finance 21, 1-15.
Andreou, P. C. , Antoniou, C. , Horton, J. , C. Louca (2012). “Corporate Governance and Stock Price Crashes. ” Available At URL: Http: //Www. Ssrn. Com.
Andreou, P. C. , Antoniou, C. , Horton, J. , C. Louca (2013). “Corporate Governance and Firm-Specific Stock Price Crashes. ” Available At URL: Http: //Www. Ssrn. Com.
Bixia. X. (2007). Life Cycle Effect on the Value Relevance of Common Risk Factor. Review of Accounting and Finance;. 6: 162-175.
Bleck A. , X. Liu (2007). “Market Transparency and the Accounting Regime. ” Journal of Accounting Research, Vol. 45, pp. 229–256.
Bradshaw, M. T. , Hutton, A. P. , Marcus, A. J. , H. Tehranian (2010). “Opacity, Crashes, and the Option Smirk Curve. ” SSRN elibrary.
Callen, J. L. , Fang, X. , (2015). Short Interest and Stock Price Crash Risk, Journal of Banking & Finance , doi: http: //dx. doi. org/10. 1016/j. jbankfin. 2015. 08. 009.
Callen, J. L. , X. Fang (2011). “Institutional Investors and Crash Risk: Monitoring or Expropriation?” Available At URL: Http: //Www. Ssrn. Com.
Chen, J. , Hong, H. , J. Stein (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics 61, 345–381.
Cheng, C. S. A. , Hogan, R. , E. Zhang. (2012). “Cash Flows, Earnings Opacity and Stock Price Crash Risk” Papers. ssrn. com.
Dickinson, V. , (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review 86, 1969-1994.
Hamers, Lars and Renders, Annelies and Vorst, Patrick, (2016). Firm Life Cycle, Heterogeneity in Investor Beliefs and Stock Price Crash Risk. Available at SSRN: http: //ssrn. com/abstract=2711170 or http: //dx. doi. org/10. 2139/ssrn. 2711170.
Hong, H. and J. C. Stein (2003). “Differences of Opinion, Short-sales Constraints, and Market Crashes. ” The Review of Financial and Studies, Vol. 16,No. 2, pp. 487-525.
Hutton, A. P. , Marcus, A. J. , H. Tehranian (2009). “Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk”. Journal of Financial Economics, Vol 94, pp 67-86.
Jin, L. , Myers, S. (2006). “R2 Around the World: New Theory and New Tests. ” Journal of Financial Economics, Vol. 25, pp. 257–292.
Khan, M. and R. L. Watts (2009). “Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism. ” Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, pp. 132-150.
Kim, J. Bon. , Liandong, Zhang (2010). “Does Accounting Conservatism Reduce Stock Price Crash Risk?” Availble At URL: Http: //Www. Ssrn. Com.
Koonce, L. , McAnally, M. , M. Mercer (2005). “How do Investors Judge the Risk of Derivative and Non-derivative Financial Items?” The Accounting Review, Vol. 80, pp. 221-241.
Olsen, R. A. (1997). “Investment Risk: The Experts Perspective. ” Financial Analyst Journal, Vol. 53, pp. 62–66.
pan, J. , (2002). The jump-risk premia implicit in options: evidence from an integrated time-series study. Journal of Financial Economics 63, 3-50.
Riahi-Belkaoui, A. (2003). “Intellectual Capital and Firm Performance of US Multinational Firms. ” Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, pp. 215-226.