جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، (

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)،

چکیده

مطالعه ی حاضر به دنبال برداشتن گامی در جهت شفاف سازی مفهوم "جهان شهروندیِ شرکتی" است. همزمان با ظهور این مفهوم طی دهه ی اخیر، دیدگاه های مختلفی درباره ی آن مطرح شده است، با این حال در تعریف این واژه توافق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد در شرایط فقدان تعریفی مشخص و مورد پذیرش اکثریت محققان این زمینه، متونی که شرکت ها از طریق آن، از جهان شهروندی خود و حیطه ی مسئولیت های پذیرفته شده در قبال ذینفعان سخن گفته اند، منبع مناسبی برای درک این مفهوم نوظهور باشد. به این ترتیب در مطالعه ی حاضر، ضمن طرح تعاریف و چارچوب مفاهیم جهان شهروندی شرکتی، به تحلیل گزارشات پایداری برخی شرکت های موجود در لیست 100 شرکت برتر دنیا که طبق گزارش مجله ی مسئولیت شرکتی، توانسته اند خود را در عرصه ی بین المللی مطرح سازند، پرداخته شده است. مرور و بررسی متون مذکور، دیدگاه این شرکت ها نسبت به مفهوم شهروندی شرکتی و موقعیت اجتماعی آنها در بازارهای جهانی را روشن خواهد کرد. در انتها به طرح و تحلیل این مسئله پرداخته شده است که آیا شرکت ها از گزارشات پایداری و جهان شهروندی شرکتی در جهت مطرح کردن ملاحظات پایداری استفاده می کنند یا در جهت کسب شهرت و سود. اگر احتمال وجود چنین انگیزه ای مطرح باشد، این شرایط برای اهداف پایداری، هنوز هم مطلوب است یا خیر.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Global Corporate Citizenship; from Notions to Practices

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hejazi 1
  • Nahaleh Hayati 2
1 Razi University Accounting Accountant and Tax Accountant of Kermanshah Province Tax Administration
2 Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University,
چکیده [English]

This study aimed to clarify the notion of “Global Corporate Citizenship”. Along with the appearance of this notion, There have been different viewpoints about this notion, but there is no consensus on its definition. It seems in such situation, the context of the firms in which they talk about their corporate citizenship and responsibilities is the best source to understand this emerging notion. In this study, sustainability reports of some of 100 best corporate citizens reported at Corporate Responsibility Magazine that have expressed themselves on international area, are discussed. The manner employed to present responsibility reports, has specified the perspective of the firms about corporate citizenship concept and their stand in global markets. Finally it is discussed whether the firms use sustainability and corporate citizenship reports in order to have a sustainable world or in order to gain reputation and profit. If so, is such situation still acceptable way in moving toward sustainability goals?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Corporate Culture
  • Social responsibility
  • Social Accounting
  • Global Corporate Citizenship
Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility - evolution of a definitional construct. Business and Society, 38 (3) , 268-295.
CR’s 100 Best Corporate Citizens 2013. Available at: www. thecro. com
Crittenden, Victoria L. , Crittenden, William F. , Pinney, Christopher C. ,Pitt, Leyland F. (2011). Implementing global corporate citizenship: An integrated business framework. Business Horizons, (2011) 54, 447-455.
Dawkins, Cedric E. (2002). Corporate Welfare, Corporate Citizenship, and the Question of Accountability. Business and Society, 41: 269.
Gardberg, Naomi A. , Fombrun, Charls J. (2006). Corporat Citizenship: Craeting Intangible Assets Across Institutional Environments, Academy of Management Review, 31 (2) , 329-346.
Laksmana, Indrarini. , Yangو Ya-wen. (2009). Corporate Citizenship and Earnings Attributes, Advances in Accounting, 25 (2009) , 40–48.
Matten, Dirk. , Crane, Andrew. (2005). Corporate Citizenship: Toward an Extended Theoretical Conceptualization. Academy of Management Review, 30 (1) , p166.
Microsoft 2013 Citizenship Report. Available at: www. microsoft. com
Post, James E. (2000). Moving from Geographic to Virtual Communities: Global Corporate Citizenship in a Dot. com World. Business and Society Review, 105 (1) , 26–46.
Schwab, Klaus. (2008). CITIZENSHIP: The Leadership Challenge for CEOs. World Economic Forum, January 2008.
Schwab, Klaus. (2008). Global Corporate Citizenship: Working with Governments and Civil Society. World Economic Forum, January 2008.
Shinkle, George A. , Spencer J. William. (2012). The Social Construction of Global Corporate Citizenship: Sustainability Reports of Automotive Corporations. Joutnal of World Business, 47 (2012) , 123- 133.
Takkaca, Mehmet. , Akdemir, Ahmet Selcuk. (2012). Training Future Members of the World with an Understanding of Global Citizenship. Social and Behavioral Sciences, 47 (2012 ,) 881 – 885.
Waddok, Sandra. (2004) Parallel Universes: Companies, Academics, and the Progress of Corporate Citizenship. Business and Society Review, 109 (1) ,  5–42.
Xerox 2013 Summary Report on Global Citizenship. Available at: www. xerox. com