کیفیت آموزش و اعتباربخشی در دانشکده‌های کسب وکار و رشته‌ی حسابداری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار حسابداری دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر،

چکیده

کیفیت آموزش و اطمینان از آن همواره یکی از دغدغه‌های اساسی در فرآیند آموزش بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تشریح و تعریف کیفیت آموزش یکی از فرآیندهای مهم در اطمینان بخشی کیفیت یعنی اعتباربخشی تبیین شود و در ادامه با تمرکز بر دانشکده‌های کسب و کار و مشخصا رشته‌ی حسابداری فرآیند اعتباربخشی و نهاد‌های فعال در زمینه‌ی اعتباربخشی در سطح بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد. در سطح بین‌المللی، انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار در ایالات متحده امریکا و بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت دو نهادی هستند که اعتباربخشی را برای دانشکده‌های کسب و کار و رشته‌ی حسابداری انجام می‌دهند. استاندارها و معیارهای ارزیابی به عنوان عاملی کلیدی در این فرآیند هم برای دانشکده‌های متقاضی گواهی و هم برای نهاد‌های اعتبارسنج مدنظر قرار می‌گیرند. از این رو در ادامه نکات کلیدی استانداردهای این دو نهاد مورد بحث قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد که تمرکز بر راهبرد و تهیه و تدوین آن، توجه به محیط کسب و کار و ارتباطات با شرکت‌ها و آموزش عملی، مدیریت مناسب منابع،تلفیق مناسب تئوری‌ها، پژوهش و رویه‌های مناسب عملی در آموزش و رعایت اخلاق از جمله موارد کلیدی مورد اشاره دو استاندارد بوده است و بین‌المللی‌سازی دانشکده موضوعی است که در در استانداردهای بنیاد اروپایی برای توسعه مدیریت بیشتر از انجمن پیشرفت دانشگاهی مدارس کسب و کار مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Education Quality and Accreditation in Business Schools and Accounting Field

نویسنده [English]

  • Mehdi Rezaei
Assistant Professor of Accounting, University of the Persian Gulf, Bushehr
چکیده [English]

Education Quality and accreditation in business schools and Accounting Field

Abstract
The quality of education and accreditation always been one of the major concerns in the educational process. In this article we describe education quality and accreditation in general view and then in business school and accounting field. At the international level, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) and European Foundation for Management Development (EFMD) are two institutional accreditation for business schools and accounting. In the following key points of the standards of these institutions is discussed. Focusing on strategy and develop it, practical education according to the business environment and relations with firms, proper management of resources, appropriate integration of theory, research and practice in education and ethics appropriate procedures, including cases referred to two key standard. Internationalization is very important in EFMD standard and it not the case in AACSB standards.
Key words: The quality of education, accreditation, accreditation, accounting field

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quality of education
  • Accreditation
  • Accounting field
AACSB International (2015). Eligibility Procedures and Accreditation Standards for Accounting Accreditation. [Online] Available: http: //www. aacsb. edu/accreditation
Bazargan, A. (1995). "Approaches to evaluation of higher education institutions' educational Research Council of Iran, Tehran,pp: 16-1 (in Persian).
Bazargan, A. (2000). “Internal Evaluation as an Approach to revitalize University systems: The case of the Islamic Republic of Iran”, Higher Education Policy. Vol. 13, PP. 173-180
Bazargan, A. (2001). Educational evaluation, samt, Tehran (in Persian).
Damme, D. V. (2000). “Accreditation in global Higher Education, The need for international information and cooperation”, Memo for the Commission on global accreditation of The international association of University President, [online] Available: www. Io, org/grp 5/dvandamme.
EQUIS (2016). EFMD Quality Improvement System The EFMD Accreditation For International Business Schools EQUIS Standards And Criteria. Document Version January [online] Available: www. efmd. org/index. php/accreditation
 Girtz, B. (1999). “the Quality concept in Higher Educatoin”, [online] Available: www. uou. uadom. uu. se/kvalard/bidrkonf. html.
 Gouhardja,I. E. (1999). “Response on New paradigm in Higher Education”, [online] Available: www. L. rad. net. Id/Hi. Ed-seminar/paper/edi-html
Kekale, J. (2002). Quality Assessment in Diverse Disciplinary setting. Higher Educaiom proceeding of 5th UNESCO-NGO collective counsultation on Higher Education. Vol,2. paris.
Lemaitre, M. J. (2002). “Quality as politics”,Quality in Higher Education. Vol. 8,No. 1,pp. 29-37
Mohammadi R. , Fattabadi J. , Yadegarzadeh Gh. Mirzamohammadi M. H. , Parand K. (2005). Quality Evaluation in Higher Education: Concepts, Principles, Methods, Criteria. Education Measurement Organization Country, Tehran (in Persian).
Naderi A. and Kh. N Farrokhnejad (2005). "Quality Assessment (accreditation) of top graduate courses in educational administration educational psychology and sociology PhD groups Shiraz University", PhD thesis, University of Shiraz. Shiraz (in Persian).
UNESCO. (2000). “Higher Education in The twenty first century”. Word confrence on Higher Education, UNESCO: Paris.
University of Washington. (2002). “2003 Decenniel Accreditation”: 2003 Accreditation Evaluation Agenda, http: //www. washington. edu.
Zainabadi, H. R. , M. Salimi, F. Eshaghi, K. Parand (2005). Accreditation in America, development and future vision. Tehran: National Organization of Educational Testing (in Persian).