تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکترا حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ در پاسخ به این پرسش به دلیل کیفی بودن متغیرکیفیت سود برای اندازه‌گیری آن از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود استفاده‌شده است. به‌منظور اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی از الگوی مک‌نیکولز و برای اندازه‌گیری مدیریت سود در گزارشگری سالیانه، از الگوی تعدیل‌شده جونز استفاده گردید. همچنین از نرخ پرداخت سود تقسیمی برای اندازه‎گیری سیاست تقسیم سود استفاده شده است. بدین منظور برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، تعداد 105 شرکت، در بازه زمانی پنج‌ساله 1390 تا 1394، شامل 525 سال-شرکت انتخاب‌شده است. آزمون فرضیه‌های پژوهش از طریق مدل رگرسیون چند متغیره انجام گردید. نتایج حاصل بیانگر آن است بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد که این نشان از قابلیت اعتماد اقلام تعهدی دارد، درحالی-که رابطه بین مدیریت سود و سیاست تقسیم سود از لحاظ آماری معنی‌دار نیست. درواقع می‌توان گفت در شرکتهای ایرانی روند پرداخت سود تقسیمی تابعی از مدیریت سود نیست و این خبر خوبی برای سهامداران بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود.

.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Earning Quality and Dividend Policy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Mohammadzade Moghadam 1
  • sajad naghdi 2
  • javad esmaeili 3
1 Instructor of Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 MSc of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective of this study is to find answers to this question that whether the earnings quality will impact on dividend payout policy at firms listed in the Tehran Stock Exchange? Dividend policy has been measured by dividend payout whereas earning management has been quantified by discretionary accruals. we use the Mcnicholz Model for measuring of accruals quality and modifies Jones model for measuring of earning management. Also, dividend payout ratio is used for measuring of dividend policy. The data set includes 105 companies listed in the Tehran Stock Exchange for the period of 2011 to 2015 (Including 525 firm-year). Regression analysis is used to examine hypotheses of the study. The result show that accrual quality has a positive and meaningful relationship with dividend policy. The empirical results indicate that there is no significant relationship between dividend payout policy and earning Management. Therefor dividend payout policy is not a function of earning management and this finding is a good news for investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • Dividend policy
  • Dividend Payout Ratio
Alavi Tabari, H. , Mujtahdzadeh, V. , Soleimani Amiri, Gh. , Ameli, Y. (2009). The relationship between earnings quality and dividend payout Policy in Tehran Stock Exchange, Journal of The Accounting and Auditing Review, 16 (3) , 93-106. (in Persian).
AlMalkawi, H. , Rafferty , M. , Pillai. , R. (2010). Dividend policy: a review of theories and empirical evidence, International Bulletin of Business Administration, 9, 7-18.
AlNajjar, B. , Hussainey. , K. (2009). The Association between Dividend Payout and Outside Directorships, Journal of Applied Accounting Research, 10 (1) , 4-19.
Badri, A. , Haghighat, H. (2010). Financial Accounting, First Edition.
Black, F. (1976). The dividend puzzle, The Journal of Portfolio Management, 2 (2) , 5-8.
Bowerman, B. , OConnell, R. (1990). Linear statistical models, An applied approach.
Brav, A. , Graham, J. , Harvey, C. , Michaely, R. (2005). Payout Policy in the 21st Century, Journal of Financial Economics, 77, 483-507.
Brealey, R. , Myers, S. (2002). Principles of Corporate Finance.
Etemadi, H. , Momeni, M. , Farajzadeh, H. (2012). Earnings management, how it affects earnings quality firms? Journal of Financial accounting research, 2 (12) , 101-122. (in Persian).
Fama, E. , French, R. (2001). Changing firm characteristics or lower propensity to pay? Journal of Financial Economics, 60, 3–43.
Farajzade, H. , Hemati, H. , Brzde, A. (2013). The relationship between dividend Policy and earnings quality in TSE, journal of Accounting Research, 3 (3) , 83-107. (in Persian).
Gong, G. , Yue, L. (2009). The Association Between Management earning forecaset errors, Accounting Review, 84 (2) , 497-530.
Graham, A. , Dodd, B. (1934). Security Analysis: Principles and Technique, New York and London: McGraw-Hill Book Company.
Haider, J. , Sadiqe. , T. (2012). Earning management and dividend policy: empirical evidence from Pakistani listed companies, European Journal of Business and Management, 4 (12) , 1905-2022.
Kasanen, E. , Kinnunen, J. , Niskanen, J. (1996). Dividend based earnings management: Empirical evidence from Finland, Journal of Accounting and Economics, 22 (3) , 283 – 312.
Kato, K. , Michio, K. (2002). Dividend Behavior and Pure Accrual Management of Japanese Banks, Working paper, 1, 37-53
Lintner, J. (1956). Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, American Economic Review, 46 (3) , 97-113.
McNichols, M. (2002). Research Design Issues in Earnings Management, Journal of Accounting Review, 19 (1) , 313-345.
Miller, H. , Franco, M. (1961). Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, Journal of Business, 34 (2) , 411-433.
Moradi, J. , Sirani, M. , Sayah, M. (2010). Earnings quality and dividend payout policy, Financial Accounting and Auditing Research, 2 (6) , 135-151. (in Persian).
Naveen, D. , David, J. , Lalitha, N. (2008) , Do firms manage earnings to meet dividend thresholds, Journal of Accounting , 45 (1) , 2-26.
Neter, J. , Wasserman, W. , Kutner, M. (1989). Applied linear regression models, 2nd Edition Homewood.
Pourzamani, Z. , Faniani, M. (2015). Earnings Quality Measures and Excess Returns, The Accounting and Auditing Research, 31, 36-49. (in Persian).
Savov, S. (2006). Earnings management investment, and dividend payments, working paper university of Mannheim, Germany.
Schiper, K. , Vincent, L. (2003). Earnings Quality, Accounting Horizons, 97-110.
Skinner, D. , Soltes, E.) 2011 (. What Do Dividends Tell Us About Earnings Quality?, Review of Accounting Studies, 16 (1) , 1-28.
Tabachnick, B. , Fidell, S. (2006). Using multivariate statistics, 5nd Edition, California state university.
Wan A. , Ismailb, W. (2014). The Risk of Earnings Quality, Procedia Social and Behavioral Sciences, 145 (1) , 226 – 236.
Zulfiqar, H. , Nousheen, A. (2010). Earning Management and dividend policy an empirical comparison between Pakistani listed companies and Chinese listed companies, International research journals of finance and economics, 14, 450-487