مطالعه علم سنجی تولیدات علمی فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مالی و حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سلجوق، قونیه، ترکیه

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعۀ علم‌سنجی تولیدات علمی فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، به‌عنوان با سابقه‌ترین نشریۀ علمی حوزۀ دانش حسابداری در ایران از ابتدای انتشار (1371) تا پایان سال 1397 است. این مطالعه از نوع علم‌سنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی صورت‌گرفته است. داده‌های پژوهش نیز با بکارگیری ابزار سیاهۀ‌وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ در 563 عنوان مقالۀ چاپ شده در طی این سال‌ها، 1222 نویسنده مشارکت داشته‌اند که از این تعداد، 1039 نفر را مَردان و 183 نفر را زنان تشکیل داده‌اند. در عین حال 8 درصد مقالات تک نویسنده‌ای و 92 درصد حاصلِ کارگروهی بوده است. از نظر سطح تحصیلی و مرتبۀ علمی نیز، استادیاران با 41 درصد و دانشیاران با 16 درصد، در صدر نگاره نویسندگان قرار دارند. در بین دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، دانشگاه تهران با 114 عنوان مقاله در رتبۀ اول و دانشگاه شیراز با 34 عنوان مقاله در رتبۀ دوم قرار گرفته است. از نظر گرایش موضوعی، 72 درصد از آثار منتشر شده در حوزۀ حسابداری مالی بوده و حسابرسی با 13 درصد در رتبۀ بعدی قرار گرفته است. همچنین، از مجموع 12698 منبع مورد استناد در مقالات، 74 درصد منابع به زبان انگلیسی و 26 درصد به زبان فارسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometric Study of Scientific Production of the Journal of Accounting and Auditing Review

نویسنده [English]

  • younes nobakht
Finance and accounting, Faculty of economics and administrative sciences, University of Selcuk, Konya, Turkey
چکیده [English]

The purpose of this article is scientometrics study of scientific productions of the journal of accounting and auditing review of the University of Tehran, as the oldest scientific journal in the field of accounting knowledge in Iran from the beginning of publication (1992) to the end of 2018. This research is a scientometric study and has been done using quantitative content analysis method. The research data were also collected using a check list tool and statistically analyzed using Excel software. Research findings show that in the 563 articles published during these years, 1222 authors have contributed, of which 1,039 were men and 183 were women. At the same time, 8% of the articles were written by one author and 92% by the working group. Also, in terms of education level and scientific ranking, assistant professors with 41% and associate professors with 16% are in the top of the ranking list of authors. Among universities and educational institutions, the University of Tehran is ranked first with 114 articles and Shiraz university is ranked second with 34 articles. In terms of subject orientation, 72% of the published works are in the field of financial accounting, and auditing with 13% is in the next rank. Also, from total of 12698 references cited in the articles, 74% were in English and 26% in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Knowledge
  • Content Analysis
  • Journal of Accounting and Auditing Review
  • Scientometrics
AKÇAKANAT, Ö. , Senal, S. , & ATEŞ, B. A. (2013). Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi (2004-2011). Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 5 (3) ,1-8 (In Turkish).
Apostolou, B. , Dorminey, J. W. , Hassell, J. M. , & Rebele, J. E. (2017). Accounting education literature review (2016). Journal of Accounting Education, 39, 1-31.
Bakar, N. B. A. , & Saleh, Z. (2011). Public sector accounting research in Malaysia: Identifying gaps and opportunities. Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management, 1, 23-42.
Bemanian, M. , Ahmadi, F. , Asadpur, A. (2013). Quantitative and Qualitative Evaluation of Scientific Articles in Two Urban Management Quarterly from 29 to 19. Journal of Urban Management, 11 (32) , 289-298 (In Persian).
Erserim, A. (2016). Denetim Arastirmalarinda Baglam: Türkiye Denetim Yazini Üzerine Bir Inceleme/A Review of Audit Literature in Turkey. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53 (611) , 29-38.
Geramirad, F. , Mohamadi, M. , Sarlak, N. (2014). Content Analysis of Scientific Journals of Accounting and Financial Published between 2009-2012. Management Accounting, 7 (23) , 105-122 (In Persian).
Hoseini, N. , Gholami Jamkarani, R. (2017). Content Analysis of Earning Management Researches. Management Accounting, 10 (35) , 91-105 (In Persian).
Moradi, M. , Safikhani, R. (2017). Analysis of Public Sector Accounting Researches in Iran and Future Researches Directions. Accounting and Auditing Review, 23 (4) , 547-574 (In Persian).
Nobakh, Y. (2018). Scientometrics of Behavioral Accounting Research in Iran. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 7 (27) , 125-136 (In Persian).
Nobakht, Y. (2019). Scientometrics Study of Scientific Production of The Journal of Tax Research. Knowledge Studies, 5 (18) , 33-54 (In Persian).