تأثیر معنویت در محیط کار بر رفتارهای ناکارآمد حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشترود، هشترود، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، واحد مرند، دنشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

کیفیت خدمات فراهم شده توسط حسابرسان تا حد زیادی به رفتارهای حسابرسان در حین انجام وظایفشان بستگی دارد. بر این اساس،  شرایط رفتار ناکارامد حسابرسی به خودی خود اتفاق نمی­افتد، بلکه حداقل تحت‌تاثیر معنویت در محیط کار قرار می ­گیرد. حسابرس در انجام وظایف حرف ه­ای خود باید حداقل استانداردها را رعایت و به اجرای حرفه­ای اخلاقیات متوسل شود تا کیفیت حسابرسی را حفظ نماید. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر رفتارهای ناکارامد حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی است که به‌منظور اندازه­گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه­ استفاده گردیده است. پایایی ابزار اندازه­گیری نیز به روش ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن نیز با تحلیل عاملی تاییدی، مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1398، بوده است که از بین آنها طبق فرمول کوکران 137، نفر به­عنوان نمونه انتخاب گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری، نشان می ­دهد معنویت در محیط کار بر رفتارهای ناکارامد حسابرسی تاثیر منفی و بر کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. به‌عبارتی، یک کارمند راضی که نیازهای معنوی او تکمیل شده است، اثری در رفتارهای ناکارامد  شرکت ندارد، بلکه، در عوض گرایش دارد یک رفتار کارامدتر و بهتر از خود بروز دهند. همچنین، معنویت در محیط کار، بخشی از یکپارچگی ارزش­ های اخلاقی است که عامل کنترل­ کننده محیط و بهبود کیفیت حسابرسی، است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Workplace Spirituality on Auditor Dysfunctional Behavior and Audit Quality

نویسندگان [English]

  • rahim bonabi ghadim 1
  • Babak Hafezi 2
1 Asistance Prof in Accounting, Department of accounting, Hashtrood Branch, Islamic Azad University, Hashtrood, Iran
2 Master of Accunting, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand,Iran
چکیده [English]

The quality of services provided by auditors largely depends on the auditors' behavior in performing their duties. So dysfunctional behavioral conditions of auditor don't just happen but are at least influenced by workplace spirituality. The auditor in carrying out his or her professional duties, must adhere to minimum standards and adhere to professional ethics to maintain the audit quality. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of workplace spirituality on auditor dysfunctional behavior and audit quality. The method is descriptive-surveying that questionnaire was used to measure research variables. The reliability of instrument was measured by Cronbach alpha coefficient and its validity was also verified by confirmatory factor analysis. The statistical population of the research is auditors in auditing organization and Iranian Certified Public Accountants of which 137 people in 2019 were selected as sample according to Cocran formula. Analysis of research data using structural equation modeling shows that workplace spirituality has a negative and significant effect on the auditor inefficient behaviors and a positive and significant effect on the audit quality. In other words, a satisfied employee whose spiritual needs are met, does not engage in dysfunctional behaviors but instead tends to exhibit more efficient and better behaviors. Also, spirituality in the workplace is part of the integration of ethical values, which are the controlling factor in improving the auditing quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Workplace spirituality
  • Auditing Dysfunctional Behaviors
  • Auditing Quality
Adili, M., Khodamipour, A., Pourheidari, O. (2020). Investigation the Effect of Audit Firm’s Ethical Culture and Auditors Personality Types on Auditor Objectivity. Accounting and Auditing Research, 12(46), pp.5-20.
Agaee Chadegani, A., & Helali, L, (2017), Evaluating the Performance of Auditing Institutions: Evaluating the Inefficient Behaviors of the Auditor and the Existence of Ethical Culture, M.Sc. Thesis, Azad University, Najafabad Branch.(in Persian).
Ahmadi, S., Nami, Y., & Barvarz, R. (2014).The Relationship between Spirituality in the Workplace and Organizational Citizenship Behavior,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 114, pp.262 – 264.
Arabsalehi, M., Kazemi, J., & Zolfalizadeh, M. (2011). Effect of Psychological Contract between Auditor and Audit Firm on of Quality Reducing Behavior of Auditing. , 2(5), pp.127-147. (in Persian).
Arief Kusumo, B. Y., & Poppy Sofia Koeswoyo, S. H.( 2018). Analyze of the Effect of Workplace Spirituality on Auditor Dysfunctional Behavior and its Implication to Audit Quality :  Study at the Audit Board of the Republic of Indonesia, Journal of Accounting Auditing and Business.1(1). pp.19-33.
Arifuddin, p. (2018). Competence and Independence influence on auditor spirituality and audit quality (An Empirical Study on Regional Inspectorate Southeast Sulawesi Province), International Journal of Scientific & Engineering Research, 9(10), pp.1330-1338.
Chan, K., Kleinman, G. & Lee, P. (2009). “The impact of Sarbanesoxley on internal control remediation”, International Journal of Accounting and Information Management, 17(1), pp.53- 65.
DeAngelo L.E. (1981). Auditor Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics 3 _3_, pp. 183–199.
Donnelly, D.P., Bryan, D.O. & Quirin, J.J. (2003). “Auditor acceptance of dysfunctional audit behavior: an explanatory model using personal characteristics”, Behavioral Research in Accounting, 15(4). pp.87-110.
Earnest, D. F., Chamian, N. F, & dan Saat, M. M. (2015). Assessing the Relationship between Human Capital and Spiritual Capital on Audit Firm’s Performance. Jurnal Kemanusiaan, 24(2), pp.18-28.
Ebrahimpour, H., Roshandel Arbatani, T., & Sokhandan, E. (2017). The Role of Spirituality in the Workplace on the Growth of Ethical Behavior of University Employees. , 6(14), pp.177-192.(in Persian)
Emerson, T. L. N. & Mckinney, J. A. (2010). Importance of Religious Beliefs to Ethical Attitudes in Business, Journal of Religion and Business Ethics: 1(5),  Available at: https://via. library.depaul. edu/ jrbe /vol1 /iss2/5.
Evanauli, R. P., & Nazaruddin, I. (2016). Penerimaan Auditor atas Dysfunctional Audit Behavior: Sebuah Pendekatan Karakteristik Personal Auditor. Journal of Accounting and Investment, 14(2), pp.158-167.
FeyzAbadi, F., Dehqan, H. (2020). The Impact of Genuine Leadership Dimensions on Auditors' Ineffective Behaviors Through Ethical Culture in Audit Institutions. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1399(42), pp.67-81.(in Persian)
Havel,N. (2018). The Effect of Auditors’ Personal Characteristics and Emotional Spiritual Quotient (ESQ) to the Acceptance of Dysfunctional Audit Behaviour, JOM Fekon, 4(1).
Igbal, Q., Ahmad, B., & Ahmad, N.H.(2019). Enhancing sustainable performance through job characteristics via workplace spirituality: A study on SMEs. J. Sci. Technol. Policy Manag.
Kustinah, S. (2013). The Influence of dysfunctional behavior and Individual culture on Audit Quality. International Journal Of Scientific & Technology Research ,2(5), pp.118-125.
Kusumastuti, R., & Arum Janie,D.N. (2014). The Influence of Organizational Commitment to the Dysfunctional Audit Behavior with Workplace Spirituality as a Moderating Variable: An Empirical Study of Public Accounting Office in Indonesia, International Peer Reviewed Journal, doi: http://dx.doi.org/10.7718/iamure.v11i1.801.
Lari Dasht Bayaz M, Salehi M, & Zahedi M. (2017). Dysfunctional Auditor Behavior and Working relationships with supervisors, managers moderating role of ethical climate. aapc. 2 (3), pp.111-146.(in Persian)
Liou, F. & Yang, C. (2008). “Predicting business failure under the existence of fraudulent financial reporting”, International Journal of Accounting and Information management, 16(1), pp.74-86.
Mahdavi, G., Zamani, R. (2018). The Effect of Individual and Organizational Characteristics on Acceptance of Underreporting Time by Auditor. Accounting and Auditing Review, 25(4), pp.555-570.(in Persian)
Mappanyuki, R. (2016). Effects Spiritual Influence of Auditors, Complexity Task, Ethics Auditor and Auditor Expertise on the Performance Auditor with accounting Information Systems with Moderating Variabel (Empirical Study on BPKP Representative Office South Sulawesi). South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 9(1), pp.28-43.
Mariana, Y., & Rura, T. (2018). The Effect of the Auditor’s Personal Characteristic on Audit Dysfunctionnal Behavior, International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN: 2319-7064.
McGhee P. & Grant, P. (2008). Spirituality and Ethical Behavior in the Workplace: Wishful Thinking or Authentic Reality, EJBO Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. 13(2), pp. 61-69.
Milliman, J. Czaplewski, A.J. & Ferguson, J. (2003). Workplace Spirituality and employee work attitudes, an exploratory empirical assessment. Journal of organizational change Management, 16(4), pp.426-447.
Moradi M, Rostami A, Abazari Z.(2016). Investigating the Determinants of Dysfunctional Auditing Behaviors. Quarterly financial accounting journal.  8 (30), pp.40-64 .(in Persian)
Mousavi Shiri, M., & Kahiani, S. (2017). The effect of auditor inefficient behaviors on the quality of auditing in the Court of Audit, 4th Iranian National Conference on Management and Accounting .(in Persian)
Nasr esfahani, A., Amiri, Z., Farokhi, & M., Seyfi, M. (2017). The Effect of the Spirituality in the Workplace on the Social Undermining with Mediating Role of Organizational Ethical Climate (Department Social Security of Isfahan as a Case Study). Journal of Applied Sociology, 28(2), pp.17-34. (in Persian)
Nonhal Nahr, A. A., & Karimi, F. (2017). Investigating the Impact of Auditors' Ethics, Experience and Competence in Improving Audit Quality with Emphasis on Auditor's Doubt as a Modifying Variable, M.Sc. Thesis, and Marand Branch Azad University. (in Persian)
Notoprasetio, C.G., (2012). Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Auditor Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 1(4), pp.76-81.
Paino, H., Smith, m., & Ismail, Z. (2012). “Auditors Acceptance of Dysfunctional Behavior: An Explanatory Model Using Individual Factors”. Journal of Applied Accounting Research. 13(1), pp.37–55.
Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). Fraud Prevention: Relevance to Religiosity and Spirituality in the Workplace. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 211, pp.827-835.
Salehi, M., & Abdoli Mahmoudabad, N. (2016). The effect of auditor expertise in industry on the risk-taking of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Auditing knowledge. 18 (70), pp. 5-24. .(in Persian)
Sambo, E., Marwah, Y & Baso, F. (2016). Effect of Auditor Ethics, Knowledge and Dysfunctional Behavior Audit Office of the Quality of Public Accountants in Makassar, Journal of Education and Vocational Research, 7(1), pp.48-53.
Samul, J. ( 2020). Spiritual leadership: Meaning in the sustainable workplace. Sustainability, 12(1), p.267.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2006), Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran: Agah. .(in Persian)
Senubari, N., & Rahimi Aqdam, S. (2014). The Relationship between Workplace Spirituality and Customers’ Satisfaction and Adjusting Role of Organizational Citizenship Behavior. 7(26), pp.179-207. .(in Persian)
Setiawan, Y. G. & Latrini, M. Y. (2016). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Intelektual Dan Independensi Pada Kinerja Auditor, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 16(2), pp.1034-1062.
Shafizadeh, H., & Gila, M. (2018). Predict the performance of employees based on spirituality in the workplace and organizational support. , 12(2(45)), pp.177-198. .(in Persian)
Sulistiyo, H. (2014). Relevansi nilai religius dalam mencegah perilaku disfungsional audit. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 21(36), pp.1-13.
Umar, M; Sitorus, S. M., Surya, R. L., Shauki, E. R.; and Diyanti, V. (2017). Pressure, Dysfunctional Behavior, Fraud Detection and Role of Information Technology in the Audit Process, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 11(4), pp.102-115.