بررسی نقش تعدیل‌کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق‌الزحمه حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ، گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان .خرم آباد.ایران

2 استادیار، گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم اباد، ایران

10.22051/jaasci.2021.36764.1629

چکیده

چهدف: بانک‌ها و موسسات اعتباری در قبال اعطای وام به واحدهای تجاری، وثایق و ضمانت وام بانکی اخذ می نمایند با افزایش سطح ضمانت‌های وام توسط شرکت ها، مسئولیت‌های قانونی مرتبط با آن افزایش می یابد. در چنین شرایطی حسابرسان مستقل، به منظور ارزیابی و تعیین ریسک حسابرسی برنامه منسجم تر و قوی تری را باید طراحی و اجرا کنند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل‌کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، اطلاعات مالی مربوط به 100 شرکت طی سال‌های1389 تا 1398به روش تحلیل داده‌های ترکیبی جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجی(ایویوز10) مورد تجزیه ‌وتحلیل قرارگرفت.
نتایج: یافته‌های این پژوهش، نشان می‌دهد که بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. همچنین افشای مسئولیت‌ اجتماعی بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت تأثیر تعدیل کننده دارد یعنی با ورود متغیر مسئولیت اجتماعی به مدل، افزایش ضمانت وام بانکی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد.
واژه های کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت ، ضمانت وام بانکی، حق الزحمه حسابرسی.
طبقه بندی موضوعی:M41 ، M21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigate the moderating role of corporate social responsibility on the relationship between bank loan guarantee and audit fees

نویسندگان [English]

  • mohammad mirdrikvandi 1
  • masoud taherinia 2
1 Master of accounting, department of accounting, faculty of management and economic, Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Assistant Professor, department of accounting, faculty of management and economic Lorestan University, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Objectives: Banks and credit institutions obtain bank loans and guarantees in return for lending to business units. As companies increase the level of loan guarantees, the legal responsibilities associated with it increase. In such cases, independent auditors should design and implement a more coherent and robust program to assess and determine audit risk. The purpose of this study is to investigate the moderating role of corporate social responsibility on the relationship between bank loan guarantee and audit fees of companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Method: The statistical population of this research includes companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, financial information of 100 companies during the period of 2010 to 2020 has been prepared by the method of combined data analysis, and has been analyzed using econometrics software (Eviews8).
Results: The findings of this study show that there is no significant relationship between bank loan guarantee and company audit fee. Disclosure of social responsibilities also has a moderating effect on the relationship between bank loan guarantee and the company's audit fees and by entering the social responsibility variable, increasing the bank loan guarantee leads to an increase in auditing fees.
Keywords: corporate social responsibility, bank loan guarantee Auditing Fees.
Jel clacification: M41,G21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • bank loan guarantee
  • Auditing Fees