تأثیر بکارگیری استراتژی تجاری تهاجمی در دوره کرونا بر رابطه عملکرد اجتماعی شرکت‌ها و واکنش بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژی تجاری تهاجمی بر رابطه عملکرد اجتماعی شرکت‌ها و واکنش بازار در دوره کرونا می‌پردازد. به این منظور نمونه‌ای متشکل از 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی زمانی 8 ساله بین سال‌های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. بمنظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده‌ های ترکیبی و نرم افزارهای ایویوز و استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بحران کرونا بر میزان بازده سهام و بازده غیرعادی سالانه شرکت‌های نمونه تاثیر منفی و معناداری داشته است. همچنین میزان افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دوره کرونا بر واکنش بازار سرمایه گذاران و میزان بازده غیرعادی سهام در دوره کوتاه مدت تاثیر معناداری نداشته ولی در دوره بلندمدت، واکنش مثبت سرمایه گذاران رادر پی دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد، بکارگیری استراتژی تجاری تهاجمی در دوره کرونا بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و واکنش بازار سرمایه گذاران وسطح بازده غیرعادی دربلندمدت تاثیر مستقیم دارد. براین اساس شرکت‌هایی که در بحران کرونا تلاش کردند، میزان نوآوری و فعالیتهای اجتماعی خود را افزایش دهند با افزایش واکنش سرمایه گذاران و بازده سهام در بلندمدت مواجه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Aggressive Business Strategy in the Corona Period on the Relationship between Corporate Social Performance and Market Response

نویسندگان [English]

  • nazanin bashirimanesh 1
  • soghra amiri 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Student, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study investigates the effect of business strategy on the relationship between corporate social performance and market reaction in the corona period. This research is applied in terms of purpose and in terms of methodology, correlation and causal type (post-event).
The statistical population of the study was the companies listed on the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 129 companies were selected as a sample of the research in an 8-year period between 1392 and 1399
To test the research hypotheses, multivariate regression method with combined data (year-company) and Stata software were used.
The results of the study show that in the corona, the disclosure of corporate social responsibility in the long run has a direct impact on the market reaction of investors. Also, in the corona period, the disclosure of corporate social responsibility has a direct long-term effect on the level of abnormal returns
Findings show that in the corona period, aggressive strategy has a direct effect on the relationship between corporate social responsibility disclosure and the market response of investors. Also, the use of aggressive strategy in the corona period affects the relationship between corporate social disclosure and abnormal returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business strategy
  • corporate social performance
  • market reaction in the corona
باقرپور ولاشانی، محمدعلی؛ جهانبانی، مصطفی و ظفرزاده، سمیه. (1390). مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایا، مجلة حسابدار رسمی، 15، 84-94.
بولو، قاسم؛ باباجانی، جعفر و محسنی ملکی، بهرام. (1391). رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 3(11)، 7-29.
تنانی، محسن و رجبی، علی اکبر و حسین زاده، حسین،1398،نوع راهبرد )استراتژی) شرکت و واکنش بازار به سود برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار،تهران. 1-20.
حاجیها، زهره و رنجبر ناوی، رستم. (1397). تاثیر استراتژی تجاری و بیش‌ارزشگذاری سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام. پژوهش های حسابداری مالی، 10(2)، 45-64.
حساس یگانه، یحیی؛ سهرابی، حسینعلی و غواصی کناری، محمد. (1399). ارتباط گزارشگری مسئولیت‌اجتماعی با ارزش شرکت. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 12(45)، 1-20.
صفری گرایلی، مهدی و رضائی پیته نوئی، یاسر. (1398). استراتژی تجاری و خوانایی گزارشگری مالی. حسابداری مالی، 11(42)، 130-150.
گروسی، حبیب اله؛ ایزدی نیا، ناصر و دستگیر، محسن. (1399). تاثیر سطح افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش بازار شرکت. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 12(46)، 51-76.
میرزایی امامچای, محمدعلی, صمدی, فاطمه, لطیفی بنماران, معصومه. (1397). بررسی تاثیر استراتژی های شرکت بر پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 9(36), 339-354.
Achua, J. K. (2008). Corporate social responsibility in the Nigerian banking system. Society and Business Review.‏57-71.
Ayittey, F. K., Ayittey, M. K., Chiwero, N. B., Kamasah, J. S., & Dzuvor, C. (2020). Economic impacts of Wuhan 2019-nCoV on China and the world. Journal of Medical Virology, 92(5), 473-475.‏
Bagherpoor lavashani, M.,jahanbani, M and Zafarzadeh, S. (2011). Fundamentals and Framework of Social Reporting Nature, Content, Causes and Benefits, Journal of Certified Public Accountants, 15, 84-94.(in persian)
Baldwin, R., & Weder di Mauro, B. (2020). Economics in the Time of COVID-19. CEPR press.‏1-123.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.‏
Bentley, J., Fogwill, C. J., Le Brocq, A. M., Hubbard, A. L., Sugden, D. E., Dunai, T. J., & Freeman, S. (2010). Deglacial history of the West Antarctic Ice Sheet in the Weddell Sea embayment: constraints on past ice volume change. Geology, 38, 411-414.
Boone, J. P., & Raman, K. K. (2001). Off-balance sheet R&D assets and market liquidity. Journal of Accounting and Public Policy, 20(2), 97–128.
Bulu, G., Babajani, J., Mohseni Maleki, B. (2013). Relationship between Non-optimal Cash Holdings and Future Performance of Companies in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Accounting Knowledge, 3(11), 7-29. (in persian)
Bushman, R. M., Indjejikian, R. J., & Smith, A. (1996). CEO compensation: The role of individual performance evaluation. Journal of Accounting and Economics, 21(2), 161-193.
Clarkson, P.M., Li, Y., Richardson, G.D. & Vasvari, F.P. (2008). Revisiting the Relation between Environmental Performance and Environmental Disclosure: an Empirical Analysis. Accounting, Organizations and Society, 33(3), PP. 303-327.
Daub, C. H. (2007). Assessing the quality of sustainability reporting: an alternative methodological approach. Journal of Cleaner Production, 15(1), 75-85.‏
Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2008). Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review, 83(1), 61–82.
Eberhart, A., Maxwell, W., & Siddique, A. (2004). An examination of long-term abnormal stock returns and operating performance following R&D increases. Journal of Finance, 59(2), 623–650.
Giannarakis, G. (2014). The determinants influencing the extent of CSR disclosure. International Journal of Law and Management.‏393-416.
Grossi, H, Izadinia, N, and Dastgir, M.(2020). Corporate social responsibility disclosure level with companies market values. Financial accounting and auditing researches.12 (46):51-76. (in persian)
Hackston, D., & Milne, M. J. (1996). Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. Accounting, auditing & accountability journal.‏77-108.
  Hajiha, Z. and Ranjbar Navi,R. (2018).The Effect of Business Strategy and Overvalued Equities on Stock ‎Price Crash Risk. Financial accounting research, 10(2):45-64. (in persian)
Hambrick, D. C. (1983). Some tests of the effectiveness and functional attributes of Miles and Snow's strategic types. Academy of Management journal, 26(1), 5-26.‏
Hasas Yeganeh, Y, Sohrabi, H.A, side diving, M. (2020). The relationship between social responsibility reporting and corporate value. Financial accounting and auditing researches, 12 (45), 1-20. (in persian)
Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2015). The influence of a firm’s business strategy on its tax aggressiveness. Contemporary Accounting Research 32, 674–702.
Hoejmose, S., Brammer, S., & Millington, A. (2013). An empirical examination of the relationship between business strategy and socially responsible supply chain management. International Journal of Operations & Production Management.‏589-621.
Ittner, C.D., Larcker, D. F., & Rajan, M. V. (1997). The choice of performance measures in annual bonus contracts. The Accounting Review, 72, 231–255.
Jansson, J., Nilsson, J., Modig, F., & Hed Vall, G. (2017). Commitment to sustainability in small and medium‐sized enterprises: The influence of strategic orientations and management values. Business Strategy and the Environment, 26(1), 69-83.‏
Khan, H. U. Z. (2010). The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting: Empirical evidence from private commercial banks of Bangladesh. International Journal of Law and Management, 52(2), 82-109.‏
Kiessling, T., Isaksson, L., & Yasar, B. (2016). Market orientation and CSR: Performance implications. Journal of Business Ethics, 137(2), 269-284.‏
Liu, X., & Zhang, C. (2017). Corporate governance, social responsibility information disclosure, and enterprise value in China. Journal of Cleaner Production, 142, 1075-1084.‏
Miles, R. E. & Snow, C. C. (1978). Organizational strategy, structure, and process. New York: McGraw-Hill Book Co. 546-562.
Molina, M. (2010). The Corporate Role in a Changing Society: A Model of Sense Making and Firm Characterization. Ph.d thesis, Business School, Universitat Ramon Lull.1-237.
Mirzaei Emamchay, M., samadi, F., Latifinenmaran, M. (2018). The Effect of Corporate Strategies on the Market Response to Earnings Announcements of Listed Companies of Tehran Stock and Exchange. Financial Engineering and Portfolio Management, 9(36), 339-354(in persian)
Nekhili, M., Nagati, H., Chtioui, T., & Rebolledo, C. (2017). Corporate social responsibility disclosure and market value: Family versus nonfamily firms. Journal of Business Research, 77, 41-52.‏
Peteraf, M. A., & Barney, J. B. (2003). Unraveling the resource‐based tangle. Managerial and decision economics, 24(4), 309-323.‏
Qiu, S. C., Jiang, J., Liu, X., Chen, M. H., & Yuan, X. (2021). Can corporate social responsibility protect firm value during the COVID-19 pandemic?. International Journal of Hospitality Management, 93, 102-759.‏
Rahman, N. H. W. A., Zain, M. M., & Al-Haj, N. H. Y. Y. (2011). CSR disclosures and its determinants: Evidence from Malaysian government link companies. Social Responsibility Journal, 7(2), 181-201.
Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of stakeholder theory. Accounting, organizations and society, 17(6), 595-612.
Safari gerayyli M, Rezaei Pitenoei Y.(2019). Business strategy and financial reporting readability. Quarterly financial accounting journal. 11 (42) :130-150. (in persian)
Smith, C., & Watts, R. (1992). The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend, and Compensation Policies. Journal of Financial Economics, 32(3), 263-292.
Snow, C. C., & Hambrick, D. C. (1980). Measuring organizational strategies: Some theoretical and methodological problems. Academy of management review, 5(4), 527-538.‏
Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. Academy of Management Review, 20, 571-610.
Tanani, M., Rajabi, A.A and Hosseinzadeh, H.( 1398) Type of company strategy and market response to profits for companies listed on the Tehran Stock Exchange, National Conference on Futurology, Management and Sustainable Development, Tehran(in Persian)
Thomas, K. W., & Velthouse, A. B. (1990). Cognitive Element of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation. Academy of Management Journal.666-681.