اثر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین محدودیت مالی با بازده سهام و سرمایه گذاری جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت وعلوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.

چکیده

هدف: در حوزه مالی، کیفیت اطلاعات حسابداری می‌تواند بر متغیرها و پدیده‌های متنوعی تاثیر بگذارد، در این مطالعه، اثر آن بر رابطه بین محدودیت‌های مالی با بازده سهام و سرمایه‌گذاری جدید بررسی شده است.
روش: با استفاده از روش نمونه‌گیری غربالگری منظم، 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1392 تا 1398 انتخاب شدند و با کمک الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت، فرضیه‌ها آزمون شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، با افزایش بازده سهام و با سرمایه گذاری جدید همبستگی دارد. کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه منفی بین محدودیت‌های مالی و بازده سهام را ضعیف می‌کند اما با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه مثبت بین محدودیت‌های مالی و سرمایه گذاری جدید تقویت می‌شود.
نتایج: بازار سرمایه به کیفیت حسابداری واکنش مثبت نشان می‌دهد و بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری موجب افزایش بازده سهام و سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود. از سوی دیگر، افزایش محدودیت‌های مالی، کاهش معنی‌دار در بازده سهام را به دنبال دارد، لذا، کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه منفی بین محدودیتهای مالی و بازده سهام را تضعیف می‌کند. محدودیت‌های مالی با سرمایه‌گذاری‌های جدید رابطه مثبت ولی غیرمعنا‌دار دارد، اما با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه مثبت بین محدودیت‌های مالی با سرمایه‌گذاری جدید تقویت می‌شود.
دانش افزایی: کیفیت اطلاعات حسابداری اثر منفی محدودیتهای مالی بر بازده سهام را کاهش می دهد. محدودیتهای مالی با سرمایه گذاری جدید رابطه ای ندارد اما افزایش در کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه مثبت بین محدودیتهای مالی و بازده سهام تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of accounting information quality on the relation between financial constraints with stock returns and new investment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Mohammad Amri-Asrami 2
  • ٍElham MalekZadeh 3
1 Associate Professor, Accounting Department, Management and Economics, School , Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor of accounting Department , Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
3 . MA Educated, Department of Accounting, Management and Economics School, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The quality of accounting information can affect various variables and phenomena in the financial field. This study investigated its effect on the relationship between financial constraints with stock returns and new investment.
Method: Using the regular screening sampling method, 148 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the years 2013 to 2019 were selected and tested with the help of multiple regression model with fixed effects.
Results: Findings show that an increase in the quality of accounting information is associated with an increase in stock returns, and the improvement in the quality of accounting information is associated with new investments. The quality of accounting information weakens the negative relation between financial constraints and stock returns, but with the increase in the quality of accounting information, the positive relationship between financial constraints and new investments is strengthened.
Conclusion: the capital market reacts positively to the quality of accounting information, which leads to increase in stock return and new investment. On the other hand, the increase in financial constraints leads to a significant decrease in stock returns but an insignificant increase in new investments. And accounting information quality has a significant effect on these relations.
Contribution: Accounting information quality reduces the negative impact of financial constraints on stock returns. Financial constraints have no relation with new investment, but with the increase in the quality of accounting information, the positive relationship between financial constraints and new investment is strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Information Quality
  • Financial Constraints
  • Stock Return
  • new investment
اخگر، محمد امید؛ کرانی، فاطمه. (1398). بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت‌مالی با تأکید بر ارتباطات سیاسی. پژوهش­های حسابداری مالی، 11(2): 17-38.
پورعلیرضا، کریم؛ برادران حسن­زاده، رسول؛ بادآور نهندی، یونس؛ زینالی، مهدی. (1398). ارتباط محدودیت مالی با کارایی سرمایه­گذاری و استراتژی سرمایه در گردش. دانش سرمایه‌گذاری، 8(32)، 129–150.
حسینی­راد، سیدداود؛ قاسمی، مصطفی؛ محسنی، عبدالرضا. (1401). بررسی آثار گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری. پژوهش های حسابداری مالی، 14(1)، 1–16.
ستایش، محمدحسین؛ رضایی، غلامرضا؛ زیاری، سارا؛ کاظم نژاد؛ فاطمه. (1392). بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 5(19)، 21-45.
طاهری نیا، مسعود؛ دربندی فراهانی، سعید. (1401). بررسی رابطه متقابل بین افشای همزمان گزارش تفسیری و پیش بینی سود مدیریت با تقارن اطلاعاتی و کیفیت سرمایه­گذاری با تعدیل­گری عدم اطمینان محیطی. حسابداری و منافع اجتماعی، 12(2)، 41–60.  
لطفی، محسن؛ دلشاد، افسانه. (1400). تبیین نقش ویژگی­های ارتقاء دهنده کیفیت سود در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام: شواهدی از مدل همزمانی بازده سهام. حسابداری و منافع اجتماعی، 11(1)، 77–106.
Ahmad, M. M., Hunjra, A. I., & Taskin, D. (2021). Do asymmetric information and leverage affect investment decisions? The Quarterly Review of Economics and Finance. Article in Press. Available online 10 May 2021
Akhgar, M., & korani, fatemeh. (2019). Investigating the effects of market frictions on financial constraint with emphasis on political connection. Journal of Financial Accounting Research, 11(2), 17–38. (In Persion)
Armstrong, C. S., Glaeser, S., & Kepler, J. D. (2019). Accounting quality and the transmission of monetary policy. Journal of Accounting and Economics, 68(2–3), 101265.
Armstrong, C. S., Guay, W. R., & Weber, J. P. (2010). The role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 179–234.
Bajaj, Y., Kashiramka, S., & Singh, S. (2021). Economic policy uncertainty and leverage dynamics: Evidence from an emerging economy. International Review of Financial Analysis, 77, 101836.
Balakrishnan, K., Core, J. E., & Verdi, R. S. (2014). The relation between reporting quality and financing and investment: Evidence from changes in financing capacity. Journal of Accounting Research, 52(1), 1–36.
Balakrishnan, K., & Ertan, A. (2018). Banks’ financial reporting frequency and asset quality. The Accounting Review, 93(3), 1–24.
Balakrishnan, R., Drymiotes, G., Sivaramakrishnan, S., & Tian, J. (2020). CEO Overconfidence, Moral Hazard, and Investment. Available at SSRN 3680313.
Batchelor, T. (2018). Corporate bankruptcy: Testing the efficacy of the Altman Z-score. International research journal of applied finance9(9), 404-414.
Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27–48.
Bharath, S. T., Sunder, J., & Sunder, S. V. (2008). Accounting quality and debt contracting. The Accounting Review, 83(1), 1–28.
Cho, S.-M., & Kang, S.-A. (2019). the effect of accounting information quality and competition on investment inefficiency: evidence from Korea. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 26(4), 489–510.
Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review, 77(s-1), 35–59.
Dechow, P., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 344–401.
Fazzari, S., Hubbard, R. G., & Petersen, B. (1988). Investment, financing decisions, and tax policy. The American Economic Review, 78(2), 200–205.
Francis, J., Nanda, D., & Olsson, P. (2008). Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital. Journal of accounting research, 46(1), 53-99.
Hoseinirad, S. D., Ghasemi, M., & Mohseni, A. (2022). Investigating the Effects of Entrepreneurial Orientation on Financial Performance Considering the Moderating Role of Accounting Information Quality. Journal of Financial Accounting Research, 14(1), 1–16. (In Persian)
Kaplan, S. N., & Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints? The Quarterly Journal of Economics, 112(1), 169–215.
Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia, R. E. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 45(2), 385–420.
Lei, Z., Gong, G., Wang, T., & Li, W. (2022). Accounting Information Quality, Financing Constraints, and Company Innovation Investment Efficiency by Big Data Analysis. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC)34(3), 1-21.
Lotfi, M., & delshad, afsaneh. (2021). Explaining the Role of Profit Quality Upgraded Features in Increasing the Stock Price Informativeness: Evidence of Synchronicity Model Stock Return. Journal of Accounting and Social Interests, 11(1), 77–106. (In Persian)
Mishkin, F. S. (2016). Economics of money, banking and financial markets 10th ed. Pearson Education Limited ISBN 9780273765851.
Pouralireza, K., Baradaran Hasanzadeh, R., Badavar Nahandi, Y., & Zeynali, M. (2019). Relationship between Financial Constraint and Investment Efficiency and Working Capital Strategy. Journal of Investment Knowledge, 8(32), 129–150. (In Persian)
Setaysh, M. H., Rezaei, G., Ziari S., Kazemnejad, F. (2013). Investigating the relation between the quality of financial information and restrictions on financing companies listed on the Tehran Stock Exchange. Quarterly Financial Accounting. 5 (19), 45-21. (In Persian)
Taherinia, M., & Darbandi Farahani, S. (2022). Review the Interrelationship between Simultaneous Disclosure of Interpretive Report and Management Profit Prediction with Information Symmetry and Investment Quality with Environmental Uncertainty Adjustment. Journal of Accounting and Social Interests, 12(2), 41–60. (In Persian)
Tirole, J. (2015). The theory of corporate finance. Princeton University Press.