اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با رویکرد کفایت سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه علوم اقتصادی، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)،

2 دانشیار ،گروه علوم اقتصادی، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران،

3 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22051/jaasci.2023.40888.1720

چکیده

هدف: بانکداری سایه نوعی واسطه مالی، اعتباری و نقدینگی است که نقدینگی زیادی را با سرمایه کم از طریق تقویت اهرم های مالی جذب کرده که در نهایت موجب بحران بازار سرمایه می شود. ارتباط بین بانکداری سایه و ریسک بانکی دو دیدگاه وجود دارد: بانکداری سایه ریسک بانک­ها را کاهش می­دهد و یا بانکداری سایه ریسک بانکی را افزایش می­دهد. هدف این تحقیق بررسی اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با تمرکز بر دیدگاه کفایت سرمایه در کشور ایران می­باشد.
روش: برای این منظور از داده های 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت  بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری برای دوره زمانی 1392 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش ARDL استفاده شده است.
یافته ها: یافته­های تحقیق نشان داد که شاخص نسبت کفایت سرمایه در صورت وجود بانکداری سایه بر ریسک بانک­هاثر گذار بوده است. همچنین مشاهده شد که ویژگی­های خاص بانکی و شاخص­های کلان اقتصادی بر ریسک­ بانک­ها اثر گذار بوده است.
نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص مربوط به بانکداری سایه اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. دیگر یافته­های تحقیق نشان داد که شاخص­های بانکی همانند اندازه بانک، نسبت وام ها، نسبت سپرده­ها و استقلال هیئت مدیره اثرات معنادار بر ریسک­پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. همجنین شاخص رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی اثرات معنادار بر ریسک بانکی دارند.
دانش افزایی: با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است، این پژوهش وجود ارتباط تئوریک بین شاخص های اقتصادی و ریسک بانکی از لحاظ تئوریک را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of shadow banking on banking risk based on capital adequacy approach

نویسندگان [English]

 • nima nohtani 1
 • Hossein Sharifi Renani 2
 • Saeed Daei-Karimzadeh 3
1 Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.,
2 Associate Professor of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan,
چکیده [English]

Objective: Shadow banking is a type of financial, credit and liquidity intermediary that has attracted a lot of liquidity with little capital by strengthening financial leverage, which ultimately causes a capital market crisis. There are two views on the relationship between shadow banking and banking risk: shadow banking reduces banks' risk or shadow banking increases bank risk. The purpose of this research is to investigate the effects of shadow banking on banking risk, focusing on the perspective of capital adequacy in Iran.
Method: In this study, data from 23 investment funds, 23 insurance companies and 19 banks and credit financial institutions in the period from 2013 to 2018 have been used. ARDL method was also used for data analysis.
Findings:The results of this study show that the capital adequacy ratio index for shadow banking has an effect on banks' risk appetite and specific banking characteristics and macroeconomic indicators also affect this issue.
Conclusion: The findings of the research showed that the indicators related to shadow banking are reliable banks in Iran. Other findings of the research showed that the bank's banking index, loans, compared to deposits and the independence of the board of directors are meaningful on the bank's risk-taking in Iran.
Knowledge enhancement: According to the few researches that have been done in this field, this research shows the existence of a theoretical relationship between economic and banking indicators from a theoretical point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • shadow banking
 • bank risk-taking
 • capital adequacy
 1. محسنی، بلقیس و مجدزاده طباطبایی، شراره (1398) "اثرات بانکداری سایه ای بر بازده بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،  چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی.

  دشتی رحمت آبادی، محمد مهدی و صالح آبادی، علی (1396) "بررسی و اولویت بندی جنبه های تاثیرگذار بانکداری سایه ای بر توسعه اقتصادی"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی.

  دشتی رحمت آبادی، محمدمهدی و صالح آبادی، علی (1397) "مطالعه تطبیقی بانکداری سایه ای در کشورهای هدف و ارائه سیاست هایی برای نظام مالی ایران"، همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران.

  ارباب افضلی، محمد و شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا (1394) "کلان­نگاری بانکداری سایه­ای در ایران"، پژوهشکده پولی و بانکی.

  Aftab, Z., & Varotto, S. (2019). Liquidity and shadow banking. Journal of International Money and Finance, 99, 102080.

  Arbab Afzali, Mohammad and Shahchera, Mahshid and Taheri, Mandana (2014) "Macro-analysis of shadow banking in Iran", Monetary and Banking Research Institute, MBI-PN-94022. (in Persian)

  Ati, I. A. (2015). Tunisian Banking System Distress and Fragility: An Empirical Study. Journal of Finance and Bank Management, 3(2), 87-92.

  Chen, Z., He, Z., & Liu, C. (2020). The financing of local government in China: Stimulus loan wanes and shadow banking waxes. Journal of Financial Economics, 137(1), 42-71.

  Dashti Rahmatabadi, Mohammad Mahdi and Salehabadi, Ali (2016) "Investigation and prioritization of the influential aspects of the Shadow Bank on economic development", the third international research conference in humanities, https://civilica.com/doc/757223 . (in Persian)

  Dashti Rahmatabadi, Mohammad Mahdi and Salehabadi, Ali (2017) "Comparative study of shadow banking in target countries and providing policies for Iran's financial system", National Conference of Management and Human Sciences Research in Iran. (in Persian)

  Elliott, D., Kroeber, A., & Qiao, Y. (2015). Shadow banking in China: A primer. Economic Studies at Brookings, 3, 1–7.

  Gennaioli, N., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2010). Financial innovation and financial fragility.

  Gorton, G. B., & Souleles, N. S. (2007). Special purpose vehicles and securitization. In The risks of financial institutions (pp. 549-602). University of Chicago Press.

  Ji Huang (2020) "Banking and shadow banking", Journal of Economic Theory, Vol. 178, November 2018, PP. 124-152.

  Jing Luo (2017) “Shadow Banking, Interest Rate Marketization and Bank Risk-Taking: An Empirical Study of the 40 Commercial Banks in China”, Journal of Financial Risk Management, 2017, 6, 27-36 http://www.scirp.org/journal/jfrm ISSN Online: 2167-9541 ISSN Print: 2167-9533.

  1. Yang, S. van Wijnbergen, X. Qi, et al.,(2020) "Chinese shadow banking, financial regulation and effectiveness of monetary policy", Pacific-Basin Finance Journal, https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.06.016.

  Lin Ma (2017) “Study on risk spillover effects of shadow banks on traditional banks in China”, 2017 4th International Conference on Industrial Economics System and Industrial Security Engineering (IEIS).

  Loloh, F. W. (2015). Measuring Banking Sector Fragility for an Early Warning System in Ghana. Available at SSRN 2627152.

  Minton, B., Sanders, A., & Strahan, P. E. (2004). Securitization by banks and finance companies: Efficient financial contracting or regulatory arbitrage? (No. 2004-25).

  Mohseni ,Belqis and Majdzadeh Tabatabai ,Sharareh (1398), "effects of shadow banking on the return of commercial banks of tehran stock exchange", fourth national conference on management, accounting and economics and focus on regional and global marketing, https://civilica.com/doc/915476 . (in Persian)

  Ng Sing Yi ,Ooi Phei Wen ,Sim Zhi Wei, Tan Jun Sheng, Tang Wei Mun. (2017). “Risks and Vulnerabilities of Shadow Banks: The Case in Malaysia‏” , A research project submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of: BACHELOR OF FINANCE (HONS), TUNKU ABDUL RAHMAN UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS AND FINANCE DEPARTMENT OF FINAN, AUGUST 2017.

  Pellegrini, C. B., Cincinelli, P., Meoli, M., & Urga, G. (2022). The role of shadow banking in systemic risk in the European financial system. Journal of Banking & Finance, 138, 106422.

  Tan, J. S., Ooi, P. W., Sim, Z. W., Ng, S. Y., & Tang, W. M. (2017). Risks and Vulnerabilities of Shadow Banks: The Case in Malaysia (Doctoral dissertation, UTAR).

  Wu M.-W. & Shen C.H. (2018) “Effects of shadow banking on bank risks from the view of capital adequacy, International Review of Economics and Finance (2018), doi: https:// doi.org/10.1016/j.iref.2018.09.004.

  Yong Tan (2020) "The impacts of competition and shadow banking on profitability: Evidence from the Chinese banking industry", The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 42, November 2020, PP. 89-106.

  Zehao Liu and Chengbo Xie (2020) "Liquidity, capital requirements, and shadow banking", International Review of Economics & Finance, Available online 21 November 2020.