تاب‌آوری کسب وکارها مبتنی بر رئالیسم انتقادی وآینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22051/jaasci.2024.45501.1808

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در تلاش است ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر تاب‌آوری کسب‌وکارها را شناسایی نموده و با استفاده از روش زمینه بنیان و در پرتو تئوری رئالیسم انتقادی و آینده‌پژوهی، راهبردهایی را برای تاب‌آوری کسب‌وکارها احصاء نماید.
روش: روش‌شناسی پژوهش از نوع آمیخته می‌باشد که در بخش کیفی آن از روش زمینه بنیان و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده‌شده است. دوره زمانی اجرای پژوهش در سال 1402 می‌باشد و جامعه آماری را اساتید خبره و مجرب دانشگاهی در رشته حسابداری و مدیریت و کسب‌وکار، مدیران مالی و اجرایی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و حسابداران مدیریت تشکیل می‌دهند. در همین راستا، 14 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته از طریق نمونه‌گیری هدفمند صورت پذیرفته است که برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی، از نرم‌افزار مکس کیودا و برای مدل‌سازی معادلات ساختاری از نرم‌افزار PLS استفاده‌شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد از عوامل علی و مؤثر بر تاب‌آوری کسب‌وکارها، عامل اقتصادی که ناشی از اقتصاد دولتی و غیرآزاد است به میزان (611/0) و عامل فرهنگی، محیطی و اجتماعی به میزان (463/0) بر تاب‌آوری تأثیرگذار است. همچنین عامل مدیریتی و سیاسی به‌عنوان عامل مداخله‌گر به میزان (569/0) برتاب آوری کسب کار مؤثر می‌باشد. راهبردهای ساختاری و فنی با ضریب (658/0) و مدیریت و سیاسی (451/0) و همچنین بسترهای اقتصادی به میزان (631/0) و فرهنگی، محیطی و اجتماعی به میزان (589/0) در ایجاد بستر و راهبرد لازم برتاب آوری کسب‌وکارها در اقتصاد کنونی مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Business Resilience Based on of Critical Realism And Future Studies

نویسندگان [English]

  • saeed samimi 1
  • fatemeh vahidinasab 2
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran Samimisaied@gmail.com
2 Ph.D. student, Financial engineering, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. Vahidinasabfatemeh@gmail.com
چکیده [English]

Purpose: This research aims to identify the dimensions and influential components of business resilience and, using a grounded theory approach and in the context of future studies, develop strategies for achieving sustainability and resilience.
Method: The research methodology is mixed, with a qualitative part using a grounded theory approach and a quantitative part using a researcher constructed questionnaire and structural equation modeling.The methodology of the research is of a mixed type, in which the qualitative part of the context-based method and the quantitative part of the researcher-made questionnaire and structural equation modeling are used. The time period of the research is in 2023 and the statistical population consists of expert and experienced university professors in the fields of accounting, management and business, financial and executive managers of companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and management accountants. In this regard, 14 in-depth and semi-structured interviews were conducted through purposive sampling. MAXQDA software was used for qualitative data analysis, and PLS software was used for structural equation modeling.
Findings: The results showed that among the causal and effective factors on the resilience of businesses, the economic factor that is caused by the state and non-free economy has an impact on resilience to the extent of (0.611) and the cultural, environmental and social factor to the extent of (0.463). Also, the managerial and political factor is effective as an intervening factor to the extent of (0.569).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Resilience
  • Social Responsiveness
  • Political Governance
  • Knowledge and Management Weaknesses
  • Inhibitory