بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تأکید بر رویکرد پیچیدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان،

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

علیرغم شکوفایی اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته، جهان در سال‌های 2007 تا 2008 شاهد بحران مالی عظیمی بود که هرچند شروع آن در آمریکا بود، اما اثرات مخربی را بر بازار مالی در سراسر جهان داشت. این تحقیق سعی دارد به تجزیه و تحلیل علل وقوع و انتقال بحران مالی جهانی بپردازد. این تحقیق در دو بخش به تجزیه و تحلیل بحران مالی جهانی می‌پردازد. در بخش اول، به بررسی عوامل و دیدگاه‌های موجود در زمینه "علل وقوع" و در بخش دوم، با کمک گرفتن از رویکرد پیچیدگی به تجزیه و تحلیل "علل انتقال" بحران به سراسر جهان پرداخته شده است. رشد حباب‌های مربوط به وام‌های رهنی املاک و مستغلات، استفاده بیش از حد از ابزارهای مشتقه مالی، خوش‌بینی زیاد در ارزیابی ریسک، حاکمیت شرکتی ضعیف، منفعت طلبی شخصی، ضعف مقررات نظارتی در بازار و... از جمله عواملی است که به وقوع و انتشار بحران مالی جهانی منجر شده است. این تحقیق از دیدگاه‌های مختلفی به بررسی بحران مالی پرداخته است. این دیدگاه‌ها شامل دیدگاه اقتصادکلان، دیدگاه حسابداری و مالی، دیدگاه نظارتی و قانونی، دیدگاه حاکمیت شرکتی و مواردی از این دست می‌شود. بنابراین جمع بندی جامعی از موضوع بحران مالی جهانی به دست می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Causes of Occurrence and Spreading of the Global Financial Crisis with an Emphasize on the Complexity Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Arabsalehi 1
  • Alireza Rahrovi Dastjerdi 2
  • Narges Hamidian 3
1 Member of faculty of accounting department of Isfahan University
2 University of Isfahan Ph.D. Student
3 Ph.D. Student, Accounting University of Isfahan
چکیده [English]

Despite the global economic boom in the past decades, the world in 2007 and 2008, experienced the huge financial crisis which although it started in America, but had devastating effects on the financial markets around the world. This article is trying to analyses the causes of occurrence and spreading of global financial crisis. This article analyses the global financial crisis in two parts. The first part reviews the factors and viewpoints about the causes of “occurrence of the crisis” and the second part, with the help of the Complexity Approach, analyses the causes of “Spreading the crisis” around the world. Growing the real asset mortgage bubbles, excessive use of financial derivative instruments, too much optimism in risk assessment, weak corporate governance, individual self-interest, weakness of market monitoring regulations and etc. are some factors that have caused the global financial crisis. This article has examined the global financial crisis from different viewpoints. This viewpoints include Macroeconomic perspective, Finance and Accounting perspective, Legal and Regulatory perspective, Corporate Governance perspective and etc. So a general conclusion is obtained from the global financial crisis. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Financial Crisis
  • Mortgages
  • Financial instruments and derivatives
بختیارزاده، محمدجواد. (1388). بررسی علل و ریشه‌های بحران اقتصادی 2008 آمریکا و ارائه راهکارها. بررسی‌های بازرگانی، شماره 38، صص 58-50.
درخشان، مسعود. (1387). ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران. مرکز تحقیقات استراتژیک.
صارم، مهدی. (1389). بحران مالی در جهان: دلایل و نتایج وقوع آن. فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 129، صص 115-109.
Akerlof, G. , & Shiller, R. J. (2009). Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy, and why it Matters for Global Capitalism. Princeton University Press, Princeton.
Barrett, P. (2009). GFC highlights the need for good advice. In Finance, 123, 32-33.
Calomiris, C. W. (2009). Financial Innovation, Regulation and Reform. CATO Institute’s 2008 Annual Monetary Conference. Columbia Business Scholl.
Carroll, T. , & Burton, R. M. (2000). Organizations and complexity: searching for the edge of chaos. Computational & Mathematical Organization Theory, 6, 319-337.
Crisishelper. (2009). World economic crisis and recession resources. From www. crisishelper. com/ world_economic_crisis.
DeKerdrel, Y. (2008, 18 March). Les marches contre la démocratie. Le Figaro.
Diaw, A. (2015). The global financial crisis and Islamic finance: a review of selected literature. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 6 (1) , 94-106.
Economist, T. (2005, May 21). Open wider: a survey on international banking. (The) Economist.
Friedman, H. H. , & Friedman, L. W. (2010). The Global Financial Crisis of 2008: What Went Wrong? Journal of Financial Transformation, 28, 45-54.
Greenspan, A. (2004). Economic flexibility. Paper presented at the HM Treasury Enterprise Conference, London.
Hasman, A. , & Samartı´n, M. (2008). Information acquisition and financial contagion. Journal of Banking and Finance, 32, 2136-2147.
Iannuzzi, E. , &Berardi, M. (2010). Global financial crisis: causes and perspectives. EuroMed Journal of Business, 5 (3) , 279-297.
La Moine, J. L. (Ed.). (1995). Progettazione della complessita` e complessita` della progettazione. Feltrinelli, Milano.
Mertzanis, Ch. (2014). Complexity Analysis and Risk management in Finance. Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 96, 15-40.
Montianey, A. (2009). Endgame for the global Super Cycle: Another view of the crisis. From http: //www. rgemonitor. com.
O’ Brien, J. (2003). Wall Street on Trial: A Corrupted State?: Chichester, UK: John Wiley & Sons.
OECD. (2009). Annual Report. Paris.
Onado, M. (2009). I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole non scritte. Laterza, Roma-Bari.
Packer, S. , & and Todd, S. (2009). United States: Fair value accounting leads to volatility: Volatility leads to litigation. Retrieved 3 August 2009, from www. duanemorris. com/articles/article3251. html
Partnoy, F. , & Skeel, D. (2006). Credit derivatives play a dangerous game. The Financial Times (July 16).
Pitelis, C. (2002). On economics and business ethics. Business Ethics: A European Review, 11 (2) , 111-118.
Pitelis, C. (2002). On economics and business ethics. Business Ethics: A European Review, 11, 111-118.
Reinhart, C. M. , & Rogoff, K. S. (2008). This time is different: a panoramic view of eight centuries of financial crises. Working paper, 1-12.
Rullani, E. (Ed.). (1989). La teoria dell’impresa: soggetti, sistemi, evoluzione.
Sheng, A. (2009). Global financial crisis. Speech Presented K. B. Lall Memorial Lecture: ebruary, Delhi.
Shiller, R. J. (2008). Finanza Shock. Come uscire dalla crisi dei mutui subprime. Egea, Milano.
Shiller, R. , & Okun, A. M. (2009). How animal spirits destabilize economies: Textbook economics teaches capitalism is essentially stable and has little need for government interference. From www. mckinseyquarterly. com/article_print.
Short, K. , Keasey, K. , Hull, A. , & Wright, M. (2009). Corporate governance, accountability and enterprise. Corporate Governance: An International Review, 6 (3) , 151-165.
Stiglitz, J. (2010). Freefall: Allen Lane, London.
Tremonti, G. (2008). La paura e la speranza. Europa: la crisi globale che si avvicina e la via per superarla. Mondadori, Milano.
Tremonti, G. (2009). Le patologie del capitalismo e il piano del presidente Obama.
Udell, G. F. (2009). Wall Street, Main Street, and a credit crunch: thoughts on the current financial crisis. Business Horizon, 52, 117-125.
Véron, N. (2008, May). Fair Value Accounting Is the Wrong Scapegoat for This Crisis. BRUEGEL POLICY CONTRIBUTION.
Yahanpath, N. , & Joseph, T. (2011). A brief review of the role of shareholder wealth maximization and other factors contributing to the global financial crisis. Qualitative Research in Financial Markets, 3 (1) , 64-77.
Yeoh, P. (2010). Causes of the global financial crisis: Learning from the competing insights. International Journal of Disclosure and Governance, 7 (1) , 42–69.