اخبار و اعلانات

نشریه حسابداری و منافع اجتماعی در لیست نشریات وزارت علوم قرار گرفت

نشریه حسابداری و منافع اجتماعی در لیست نشریات وزارت علوم قرار گرفت

مطالعه بیشتر

گزارش تابستان 1400

تعداد مقالات دریافتی 25   تعداد مقالات عدم پذیرش 14   تعداد مقالات پذیرفته شده 10   تعداد مقالات چاپ شده 6   متوسط میانگین زمان داوری 28   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 10   متوسط زمان تا اولین اقدام 10   متوسط تعداد روزهای کار شده 40

مطالعه بیشتر

گزارش بهار 1400

تعداد مقالات دریافتی 20   تعداد مقالات عدم پذیرش 18   تعداد مقالات پذیرفته شده 10   تعداد مقالات چاپ شده 6   متوسط میانگین زمان داوری 28   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 10   متوسط زمان تا اولین اقدام 10   متوسط تعداد روزهای کار شده 20

مطالعه بیشتر

گزارش زمستان 1399

تعداد مقالات دریافتی 30   تعداد مقالات عدم پذیرش 35   تعداد مقالات پذیرفته شده 10   تعداد مقالات چاپ شده 6   متوسط میانگین زمان داوری 28 روز   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 10 روز   متوسط زمان تا اولین اقدام 10   متوسط تعداد روزهای کار شده 30

مطالعه بیشتر

تغییر عنوان نشریه به حسابداری و منافع اجتماعی از بهار 1400

تغییر عنوان نشریه  به حسابداری و منافع اجتماعی از بهار 1400

مطالعه بیشتر

گزارش پاییز 1399

تعداد مقالات دریافتی 60   تعداد مقالات عدم پذیرش 35   تعداد مقالات پذیرفته شده 10   تعداد مقالات چاپ شده 8   متوسط میانگین زمان داوری 28   متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری 10   متوسط زمان تا اولین اقدام 10   متوسط تعداد روزهای کار شده 30

مطالعه بیشتر

گزارش تابستان 1399

تعداد مقالات دریافتی 60   تعداد مقالات عدم پذیرش 36   تعداد مقالات پذیرفته شده 14   تعداد مقالات چاپ شده 8   متوسط میانگین زمان داوری 30   متوسط اولین زمان برای ارسال به داوری 10   متوسط زمان تا اولین اقدام 4   متوسط تعداد روزهای کار شده 33

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی(cope)

منشور اخلاقی(cope)

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقالات علمی ترویجی

باتوجه به رسالت فصلنامه پژوهش حسابداری مبنی بر انتشار مقالات علمی - ترویجی در حوزه های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابرسی و حسابداری بخش عمومی،  فرآیند داوری و پذیرش مقالات علمی ترویجی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

مطالعه بیشتر