اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رحمانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rahmani/
rahmanialzahra.ac.ir
0000-0001-5458-9963

سردبیر

دکترغلامرضا کردستانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=143&lang=0
kordestanisoc.ikiu.ac.ir
0000-0002-8741-6548

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسین ستایش

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/setayesh
setayeshshirazu.ac.ir
000000033947533x

دکتر غلامرضا کردستانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=143&lang=0
kordestanisoc.ikiu.ac.ir
0000-0002-8741-6548

دکتر محسن دستگیر

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

far.ui.ac.ir/journal/editorial.board
dastmwyahoo.com

دکتر سید حسین سجادی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

fma.sbu.ac.ir/~h_sajadi
sajadiscu.ac.ir

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/soleimaniamiri
gh.soleimanyalzahra.ac.ir

دکتر مهناز ملانظری

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/molanazari/
m_molanazarialzahra.ac.ir

دکتر شهناز مشایخ

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/mashayekh/
sh.mashayekhalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ذبیح الله رضایی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا

www.memphis.edu/accountancy/faculty/zrezaee.php
zrezaeememphis.edu
0000-0001-9889-9699

دکتر حسن یزدی فر

حسابداری استاد حسابداری و رئیس گروه حسابداری و مالی و اقتصاد ، دانشگاه بورنموث، انگلستان

staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/hyazdifar
h.yazdifarderby.ac.uk
0000-0003-3023-2534

مدیر اجرایی

فاطمه مغربی

کارشناسی ارشد

f.maghrebialzahra.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر پرستو مصطفایی

حسابداری دکترا

mostafaeepyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر ماندانا طاهری

حسابداری استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

taherim66gmail.com