اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رحمانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/rahmani/
rahmanialzahra.ac.ir

سردبیر

دکترغلامرضا کردستانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=143&lang=0
kordestanisoc.ikiu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسین ستایش

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/setayesh
setayeshshirazu.ac.ir

دکتر غلامرضا کردستانی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

www.ikiu.ac.ir/members/?id=143&lang=0
kordestanisoc.ikiu.ac.ir

دکتر محسن دستگیر

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

far.ui.ac.ir/journal/editorial.board
dastmwyahoo.com

دکتر سید حسین سجادی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Professors.aspx?DID=20
sajadiscu.ac.ir

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/soleimaniamiri
gh.soleimanyalzahra.ac.ir

دکتر مهناز ملانظری

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/molanazari/
m_molanazarialzahra.ac.ir

دکتر شهناز مشایخ

حسابداری دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/mashayekh/
sh.mashayekhalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر ذبیح الله رضایی

حسابداری استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا

www.memphis.edu/accountancy/faculty/zrezaee.php
zrezaeememphis.edu
0000-0003-3023-2534

دکتر حسن یزدی فر

حسابداری استاد حسابداری و رئیس گروه حسابداری و مالی و اقتصاد ، دانشگاه بورنموث، انگلستان

staffprofiles.bournemouth.ac.uk/display/hyazdifar
hyazdifarbournemouth.ac.uk
0000-0003-3023-2534

دبیر تخصصی

دکتر پریسا سادات بهبهانی نیا

حسابداری استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

staff.alzahra.ac.ir/behbahani/en/Home/tabid/7177/Default.aspx
p.behbahaniniaalzahra.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر اعظم پاک خصال

دانشجوی دکترا

a.pakkhesalalzahra.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

دکتر ماندانا طاهری

حسابداری استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

taherim66gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر پرستو مصطفایی

حسابداری دکترا

mostafaeepyahoo.com