گزارش زمستان 1399

تعداد مقالات دریافتی

30

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

35

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

10

 

تعداد مقالات چاپ شده

6

 

متوسط میانگین زمان داوری

28 روز

 

متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری

10 روز

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

10

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

30