اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 909
تعداد پذیرش 241
تعداد عدم پذیرش 418
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 132

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 27 %