اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 996
تعداد پذیرش 267
تعداد عدم پذیرش 459
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 161

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 27 %