اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 808
تعداد پذیرش 208
تعداد عدم پذیرش 356
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 94

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 26 %