اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1008
تعداد پذیرش 279
تعداد عدم پذیرش 468
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 166

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 28 %