گزارش بهار 1400

تعداد مقالات دریافتی

20

 

تعداد مقالات عدم پذیرش

18

 

تعداد مقالات پذیرفته شده

10

 

تعداد مقالات چاپ شده

6

 

متوسط میانگین زمان داوری

28

 

متوسطاولین زمان برای ارسال به داوری

10

 

متوسط زمان تا اولین اقدام

10

 

متوسط تعداد روزهای کار شده

20