راهنمای داوران

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه حسابداری و منافع اجتماعی را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.

راهنمای ثبت نام در Publons را از اینجا دانلود کنید.