مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

در سال‌های اخیر کنترل راهبری شرکت به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می‌دهد که سازوکارهای کنترل راهبری شرکت مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می‌شود. تحقیق حاضر به تأثیر سازوکارهای کنترل راهبری شرکت برکیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386-1391 می‌پردازد. برای اندازه‌گیری شاخص کنترل راهبری شرکت از پرسشنامه‌ای که شامل شفافیت اطلاعات، ساختار هیات مدیره، ساختار مالکیت و کنترل است استفاده گردیده است. آزمون فرضیه‌های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386-1391 با استفاده از داده‌های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معنی‌دار و مثبتی بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود (پایداری سود و توان پیش‌بینی سود) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، اما بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship Between Corporate Governance Control and Earnings Quality in Firms Listed on Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Sayyid Fatemeh Hosseini 2
2 Student Master of Science in Mazandaran University
چکیده [English]

In recent years, corporate governance control mechanisms has been proposed as an effective solution to improve the quality of financial reporting.  The results of the empirical researches shows that good corporate governance control mechanisms leads to increase earnings quality. The present study examines the impact of corporate governance control mechanisms on earnings quality of companies listed on the Tehran stock exchange during 1386-1391 years. A questionnaire that contains Information transparency, board structure, ownership and control structure was used to measure corporate governance control mechanisms. Testing of research hypotheses was conducted using panel analysis and information from 89 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period from 1386 to 1391 and using time series and cross sectional data. The results show a significant positive relationship between corporate governance control mechanisms and earnings quality (Earnings persistence and to profit prediction ability) firms listed in the Tehran Stock Exchange, but there is not significant relationship between corporate governance control mechanisms and quality of accruals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • Corporate governance control mechanisms
  • Profit persistence
  • Profit prediction ability
  • Accruals

منابع

اعتمادی، حسین، و مومنی، منصور، و فرج زاده دهکردی، حسن (1391). مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟. مجله تحقیق های حسابداری مالی، 4 (2): 122- 101.
بهارمقدم، مهدی، صادقی، زین العابدین و صفرزاده، ساره (1390). بررسی رابطه مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، فصلنامه علمی تحقیقی حسابداری مالی، شماره 20، صص 107-90.
حساس یگانه، یحیی، حاکمیت شرکتی در ایران، مجله حسابرس، 1385 شماره 32، صص 79 -74
حساس یگانه، یحیی، مبانی نظری حاکمیت شرکتی، مجله حسابدار، 1384 شماره 168، صص 58 - 10
دستگیر، محسن، و حسین زاده، علی حسین، و خدادادی، ولی، و واعظ، علی (1391). کیفیت سود در شرکت‌های درمانده مالی. مجله تحقیق های حسابداری مالی، 4 (1): 16- 1.
مران جوری، مهدی، علی خانی، رضیه (1393). افشای مسئولیت اجتماعی و راهبری شرکتی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره3. صص 329-348.
مشایخی، بیتا و محمدآبادی، مهدی، رابطه مکانیزم­های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود، مجله تحقیق­های حسابداری مالی، 1390 شماره دوم، صص 32 – 17
مشکی، مهدی، و نوردیده، لطیف (1391). بررسی تأثیر مدیریت سود بر پایداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. مجله تحقیق های حسابداری مالی، 4 (1): 118- 105.
مهرانی، کاوه و صفرزاده، محمدحسین، تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با رویکرد بومی، مجله دانش حسابداری، 1390 شماره هفتم، صص 98 - 69
هادوی، عماد، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و برخی از جنبه­های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، 1387
 
Basilico, E. and Grove, H. (2013). The Relationship between Earnings Quality, Control Mechanisms of Corporate Governance, and Future Stock Price Returns. The case of the Netherlands, Corporate Ownership and Control Journal, Vol. 10, pp 15-35
Dechow, M. P. & Dichev, D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accruals estimation errors. The Accounting Review, 77 (s-1): 35-59.
Francis, J. & Olsson, P. & Schipper, K. (2004). Costs of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79 (4): 967-1010.
Li, F. & Abeysekera, I. & Ma, S. (2011). Earnings management and the effect of earnings quality in relation to stress level and bankruptcy level of Chinese listed firms. Corporate Ownership and Control, 9 (1): 366-391. University of Wollongong, Research Online.
Marcus, salewski and henning, zulch. (2014). The Association between Corporate Social Responsibility and Earnings Qualit. Working paper
Peasnell, K. ; Pope, P. ; and Young, S. (2005) “Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?” Journal of Business Finance & Accounting. 32: 1311—1346.
Rahman Khan ,A. and Badrul Mottakin. (2012) ; "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence From an Emerging Economy". Journal of Business Ethics.
Ramasay,A,Oei,R,and P. Mather, (2005) " Earnings quality and its relationship with aspects of corporate governance: an investor perspective. Accounting & financial association of Australia and new zeland.