سیاسی کاری در حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه­های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه‌های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی­کاری در حسابداری را می‌توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه­های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی­کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده‌ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت‌ها یا دولت‌ها را به بی اثر ساختن تلاش‌های استاندارد‌گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می­سازد. از مهم­ترین دلایلی که برای سیاسی­کاری در حسابداری می‌توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم­گیری­های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی­کاری در تدوین و اجرای رویه­های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی­کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه­های حسابداری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Politicizing in Accounting and Its Economic Consequences

نویسنده [English]

  • Hashem Alisufi
Assistant Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

In this article, causes of politicizing in accounting, economic consequences of accounting procedures, conducted studies, and the criticism of attitudes of some scholars in this regard have been investigated. Politicizing in accounting can be divided into two parts included politicizing in preparing standards and politicizing in using accounting procedures. The term “politicizing in accounting” is used to describe a phenomenon known as political factors with non-explanatory and beneficial actions which force companies or governments to neutralize standard-makers’ efforts for improving financial reporting. Among the most important reasons that can be considered for politicizing in accounting is the effect of accounting on economic decision-making and its subsequent consequences. It is believed that the hypothesis of politicizing in preparing and implementing accounting procedures exists. Research results indicate that imposing ideas and the effect of external forces in the process of preparing accounting standards confirms the existence of politicizing in preparing standards. Also, the results of some of the conducted researches show the existence of this hypothesis in using accounting procedures. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politicizing
  • Economic consequences
  • Rival theory
  • Political process theories
  • Impartiality
Ball, Brown (1968) , “An empirical evaluation of accounting income numbers”, journal of accounting research (autumn 1968).
Biddle, G. C, and F. W. Lindahl, “stock price reactions to LIFO adoptions: journal of accounting research 20 (Autumn 1982, part II) PP. 551-588.
Dale L. Gerboth, “Research, Intuition, and Politics in Accounting Inquiry,” Accounting Review, July 1973, p. 481.
David Castleden, Senior manager: Financial and Management Reporting, Nedbank group limited. ASA- South Africa's Leading Accounting Journal 2013.
David M.  Hawkins, “Financial Accounting, the Standards Board and economic Development,” one of the 1973-74 Emanuel Saxe Distinguished Lectures in Accounting, published by the Bernard M. Baruch College, (city University of New York, April 1975, pp. 7-8.
Hendriksen, Eldon s. and McHael f. van Breda, “accounting Theory”, (1992) , Irwin.
Horngren, C. T. “Accounting principles: private or public sector?” journal of accountancy 133 (May 1972). pp. 37-41.
Moonitz, m. “accounting principles-how they are developed” institutional issues in public accounting. Lawrence, Kans.: scholars book company, 1974.
Olson, M. The logic of collective action. Cambridge, Mass.: Harvard university press, 1971.
Peltzman, s. “toward a more general theory of regulation,” journal of law and economics 19 (august 1976) , pp. 211-240.
Ricks, W. “The markets response to the 1974 LIFO adoptions”, journal of accounting research 20 (Autumn 1982, part I) PP. 367-387.
Robert G. May and Gary L. Sundem, “Research for Accounting Policy: An Overview,” Accounting Review, October 1976. Pp. 750.
Solomons, David, “The impact of politics on accounting standards” The Journal of Accountancy, November 1978, pp. 65-72.
Stigler, George J. ” the theory of economic regulation” the Bell Journal of Economics & Management Science, Spring71, Vol. 2 Issue 1, p3-21.
Watts, R. L. & Zimmerman, J. (1986). “Positive Accounting Theory ". Prentice-Hall, Englewood cliffs.
Zimmerman, J, L. “Taxes firm size” journal of accounting and economics 5 (august 1983). Pp 119-149