اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه الزهراء

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال،دانشجوی دکترای حسابداری واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

چکیده

امروزه سرمایه فکری و دارایی‌های نامشهود عوامل اصلی سودآوری و موفقیت شرکت‌ها می‌باشند، حرفه حسابداری هنوز چالش‌های مربوط با اندازه‌گیری و گزارشگری نتایج واحد‌های دانش بنیان را رفع نکرده است. مشکل اندازه‌گیری و گزارشگری سرمایه فکری دامنه بینالمللی دارد و سرمایه فکری نامشهود است و نمی‌توان آنرا بصورت صحیحی اندازه‌گیری نمود اما  شرکت‌ها باید از روش‌هایی در جهت افزایش ارزش سهامداران استفاده نمایند. علاقهمندی در جهت مدیریت دارایی‌های نامشهود منجر به ایجاد روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری سرمایه فکری شده است. بسیاری از محققین نشان دادهاند که در کشورهای توسعه یافته مدیریت موثر سرمایه‌های فکری با موفقیت سازمان‌ها رابطه مستقیمی دارد. بر اساس تئوری سرمایه فکری مهم‌ترین نقش سرمایه فکری تولید و ارایه خدمات دارای ارزش افزوده از طرق مدیریت فعال منابع نامشهود می‌باشد که تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی شرکت‌ها دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم سرمایه فکری تشریح خواهد شد و در نهایت به اهمیت سرمایه فکری و مدل‌های اندازه‌گیری آن اشاره خواهد شد.


امروزه سرمایه فکری و دارایی‌های نامشهود عوامل اصلی سودآوری و موفقیت شرکت‌ها می‌باشند، حرفه حسابداری هنوز چالش‌های مربوط با اندازه‌گیری و گزارشگری نتایج واحد‌های دانش بنیان را رفع نکرده است. مشکل اندازه‌گیری و گزارشگری سرمایه فکری دامنه بینالمللی دارد و سرمایه فکری نامشهود است و نمی‌توان آنرا بصورت صحیحی اندازه‌گیری نمود اما  شرکت‌ها باید از روش‌هایی در جهت افزایش ارزش سهامداران استفاده نمایند. علاقهمندی در جهت مدیریت دارایی‌های نامشهود منجر به ایجاد روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری سرمایه فکری شده است. بسیاری از محققین نشان دادهاند که در کشورهای توسعه یافته مدیریت موثر سرمایه‌های فکری با موفقیت سازمان‌ها رابطه مستقیمی دارد. بر اساس تئوری سرمایه فکری مهم‌ترین نقش سرمایه فکری تولید و ارایه خدمات دارای ارزش افزوده از طرق مدیریت فعال منابع نامشهود می‌باشد که تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی شرکت‌ها دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم سرمایه فکری تشریح خواهد شد و در نهایت به اهمیت سرمایه فکری و مدل‌های اندازه‌گیری آن اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Importance of Intellectual Capital’s Measurement

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hejazi 1
  • Mohammad Alipoor 2
1 Professor of Accounting, Al-Zahra University
2 Member of the faculty of Khalkhal Islamic Azad University, Ph.D. student of Kermanshah Science Research Branch
چکیده [English]

Today the intellectual capital and intangible assets are the key factors in company’s profitability and success but the accounting profession has not met the challenge of measuring and reporting the results of knowledge-based entities. The problems relating to the measurement and reporting of intellectual capitals are international in scope, because intellectual capital is intangible and cannot be accurately measured but companies must measure intellectual capital with the goal of increasing shareholder value. The interest in managing intangible assets result in developing of different methods of measuring IC. Many researchers have shown that in developed countries, Effective management of intellectual capital is directly related to organizational success.According to Intellectual Capital Theory, the main function of intellectual capital is producing and delivering of value added services by actively management of intangible assets that a positive impact on organizational performance. In this article, at first the concept of intellectual capital will be explained and finally, the importance of intellectual capital and measurement models of it, will be referred. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • Structural capital
  • Human Capital
  • Relational capital
Anghel, I. (2008), "Intellectual Capital and Intangible Assets Analysis and Valuation" Theoretical and Applied Economics , vol. 2,pp. 75-84.
Anshori,M. , Iswati,S. (2007), “The Influence of Intellectual Capital to Financial Performance at Insurance Companies in Jakarta Stock Exchange (JSE) ” 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia.
Bhartesh, K. R. , and A. K. Bandyopadhyay, (2005) “Intellectual Capital: Concept and its Measurement”, Finance India , Vol. 19, No. 4, pp. 1365- 1374.
Bontis, N. , (1998) “Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models” Management Decision, Vol. 36, no. 2,pp. 63–76.
Bozzolan, S. , Favotto, F. and Ricceri, F. (2003), “Italian annual intellectual capital disclosure: an empirical analysis”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No.
C. Fornell, Customer asset management, capital efficiency, and shareholder value, in: Proceedings of the Performance Measurement,Past, Present and Future Conference, Cambridge University, UK, July 20, 2000 www. cranfield. ac. uk/som/cbp/claeskeynote. htm.
Carson, E. (2004), “Intellectual capital Mapping employee and work group attributes” Journal of Intellectual Capital, Vol. 5 No. 3, pp. 443-463.
Chen, J. and Zhu, Z and Xie, H. Y. (2004) “Measuring intellectual capital: a new model and empirical study” Journal of Intellectual Capital,Vol. 5 No. 1, pp. 195-212.
Chu, P. Y. and Lin, Y. L. , and Hsiung, H. H. and Liu, T. Y. (2006), “Intellectual capital: An empirical study of ITRI” Technological Forecasting & Social Change 73, PP. 886–902.
Coakes, E. and Bradburn, A. (2005),”What is the value of intellectual capital?” Knowledge Management Research & Practice ,Vol3,PP. 60–68
Cohen. S, Kaimenakis,N. (2007), “Intellectual capital and corporate performance in knowledge-intensive SMEs” The Learning Organization,Vol. 14 No. 3, pp. 241-262.
Despres, C. and Chauvel, D. (1999), “Knowledge management (s)” Journal of Knowledge Management, Vol. 3No (2), pp. 110-120.
Ferrier, F. and Mckenzie, P. (1999), “Looking ahead: an enterprise information and self-evaluationkit”, paper presented at the International Symposium on Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues, and Prospects, OECD, Amsterdam.
Grasenick, K. and Low, J. (2004) “Shaken, not stirred,Defining and connecting indicators for the,measurement and valuation of intangibles” Journal of Intellectual Capital,Vol. 5 No. 2, pp. 268-281.
Joia, L. A. (2000), “Measuring intangible corporate assets linking business strategy with intellectual capital”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 No. 1, pp. 68-84.
Marr, B (2004) “Measuring and benchmarking intellectual capital”, Benchmarking, Vol. 11, No. 6, PP. 559-570.
Marr, B. and Gray, D. and Neely, A. (2003) “Why do frms measure their intellectual capital? ”Journal of Intellectual Capital,Vol. 4 No. 4, pp. 441-464.
Martiinez-Torres , M. R (2006) , “A procedure to design a structural and measurement model of Intellectual Capital: An exploratory study” Information & Management , vol. 43,PP. 617–626.
McCutcheon, G. A. (2008), “EVVICAE™, a valuation model forintellectual asset-rich businesses” measuring business excellence, Vol. 12 No. 2, pp. 79-96.
Montequín,V. R. and Fernández, F. O and Cabal,V. A. and Gutierrez, N. R. (2006), “An integrated framework for intellectual capital measurement and knowledge management implementation in small and medium-sized enterprises”, Journal of Information Science ,Vol. 32; 525.
Moon, Y. J. and Kym, H. G. (2006) “A Model for the Value of Intellectual Capital” Canadian Journal of Administrative Sciences,Vol. 23, 3; pg. 253.
Mortensen, J. (1999), ``Measuring and reporting intellectual capital: experience, issues and prospects, an international symposium'', programme notes and background to technical meeting and policy and strategy forum, OECD.
Nazari, J. A, Herremans, M. I. (2007) “ Extended VAIC model: measuring intellectual capital componentsJournal of Intellectual Capital,Vol. 8 No. 4, pp. 595-609.
Nerdrum, L. and Erikson, T. (2001), “Intellectual capital: a human capital perspective” Journal of Intellectual Capital,Vol. 2 No. 2, pp. 127-135.
Pablos (a), P. O. D. (2003), “Intellectual capital reporting in Spain: a comparative view” Journal of Intellectual Capital, Vol. 4 No. 1, pp. 61-81.
Pablos, P. O. D. (2005), “ Intellectual capital reports in India: lessons from a case study” Journal of Intellectual Capital, Vol. 6 No. 1, pp. 141-149.
Pike, S. and Roos, G. (2004), “Mathematics and Modern BusinesManagement” , Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 2,pp. 243-256.
Pulic, A. (2000), “VAIC™ – an accounting tool for IC management”, International Journal of Technology Management, Vol. 20 Nos 5-8, pp. 702-14.
Robinson,G. , Kleiner,B. H. (1996), “How to measure an organization’s intellectual capital” , Managerial Auditing Journal, Vol. 11, No. 8
Roos, G. (2003) “An Intellectual Capital Primer” Centre for Business Performance Cranfield University ,
Roslender, R. and Stevenson, J. and Kahn, H. (2006), “Employee wellness as intellectual capital: an accounting perspective” , Journal of Human Resource Costing & Accounting, Vol. 10 No. 1, pp. 48-64.
Yongvanich, K. and Guthrie, J. (2004) “Review of Prior Intellectual Capital research on measuring and reporting” MGSMWP 2004-23, http: //www. mgsm. edu. au/