مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمتگذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

چکیده

هرچه درصد سهامداران مدیریتی در یک شرکت بیشتر باشد، میزان مخاطرات اخلاقی در آن شرکت کاهش‌یافته و قیمت‌گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه نیز کاهش می‌یابد. چرا که سهامداران مدیریت الزامات خاصی را در خصوص حجم سهام قابل‌عرضه، قیمت عرضه و مکانیسم عرضه ارائه می‌نمایند که می‌تواند بر قیمت‌گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه اثرگذار باشد. عرضه‌های عمومی اولیه سهام توسط شرکت‌هایی صورت می‌پذیرد که بازار شناخت کمی از مدیریت و مالکیت آن‌ها دارد. در مورد این شرکت‌ها، اطلاعات عمومی کمتری در زمان عرضه اولیه سهام، در دسترس سرمایه‌گذاران بیرونی نسبت به سایر شرکت‌های بورسی قرار دارد. در مقابل، عرضه‌کنندگان اولیه، اطلاعات داخلی بیشتری در مورد شرکت دارند. بدین ترتیب بین ناشران در زمان عرضه اولیه سهام و سرمایه‌گذاران بالقوه بیرونی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. هدف این تحقیق است که نقش عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه را تبیین نماید و نیز نقش مخاطرات اخلاقی به عنوان یکی از ابعاد مهم عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه سهام مشخص گردد. محققین مختلف برای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی فاکتورهایی چون شهرت عرضه‌کننده، ساختار مالکیت و نوع بازاری است که سهام در آن عرضه می‌گردد را مورد توجه قرار می‌دهند و مخاطرات اخلاقی نیز معمولا بر اساس میزان مالکیت مدیریتی در دوره الزام به نگهداشت سهام اندازه‌گیری می‌شود. شواهد تجربی نشان می‌دهد که مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral Hazard and Asymmetric Information in IPO Underpricing

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamyabi 1
  • Fatemeh Borbori 2
1 Assistant Professor of Accounting Department of Mazandaran University
2 Student of Islamic Azad University Ayatollah Amoli
چکیده [English]

If the percentage of institutional shareholders increase, the moral hazard of company and then underpricing of IPO would decrease, because institutional shareholders provide certain requirements related volume, price and mechanism of IPO that can effect on of IPO underpricing. IPO is done by companies that market has little know about management and ownership of these companies. Outside investors has little information at time of IPO about these companies relative to other companies. In contrast, inside shareholders has more information. Thus there is asymmetry information between issuing company and potential investors.The purpose of this study is that to explain the role of asymmetric information on IPO Underpricing and the role of moral hazard as one of the most important aspects of Information Asymmetry on IPO Underpricing should be determined. The researchers measured information asymmetry by various factors such as underwriter reputation, ownership structure and the stock market that the firm be offered, and moral hazard is measured by management ownership during the lockup length. Study empirical show that moral hazard and asymmetric information is the most important factors of affecting on IPO Underpricing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial Public offering (IPO)
  • Underpricing
  • moral hazard
  • Asymmetric information
اسکندری، مجید، (1389)، درجه ریسک‌پذیری بازارهای مختلف بورس و فرابورس، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2663
سکات، ویلیام، (1388)، "تئوری حسابداری مالی"، جلد اول، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات ترمه.
اسماعیل زاده مقری، علی، جلیلی، محمد، زند و عباس آبادی، عباس، (1389)، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران، مجلهحسابداریمدیریت، سال سوم، شمارههفتم، صص 79-91