باورهای فلسفی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

بی‌طرفانه بودن یا سیاسی بودن رویه‌های گزارشگری مالی ازجمله موضوعات بااهمیت در نظریه حسابداری است. برخی از نظریه‌پردازان حسابداری با به‌کارگیری دیدگاه‌های موجود در فلسفه در پی پاسخ به این موضوع چالش‌برانگیز بوده‌اند. برخی از این نظریه‌پردازان با به‌کارگیری اصول سنت عقلانیت غربی دانش، برای گزارشگری مالی باورهای فلسفی ارائه داده‌اند تا حسابداری را یک دانش بی‌طرف و به‌دوراز سیاست شناسایی کنند. این دیدگاه که به دیدگاه بازنماگرایان موسوم است، عینیت در حسابداری را یک واقعیت خارجی می‌داند. اما  برخی دیگر با رد وجود هرگونه باور و پیش‌فرض فلسفی برای حسابداری، پایه عینیت در حسابداری را در بینا ذهنیت دانسته‌اند و آن را فرمایشی سیاسی می‌دانند. این دیدگاه به ضد بازنما گرایی موسوم است. در این نوشتار با به‌کارگیری دیدگاه بازنما گرایی به ارائه باورهای فلسفی گزارشگری مالی پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Philosophical Beliefs of Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hashemi 1
  • Mehdi Mirzaie 2
1 Associate Professor of Accounting at Isfahan University
2 Ph.D. Student, Accounting University of Isfahan
چکیده [English]

One of the important matters in accounting theory is that whether financial reporting practices are neutral or political. Some of the accounting leaders have attempted to response Traditions principals of knowledge. Some of these leaders have represents philosophical beliefs for financial reporting to introduce accounting as neutral and nonpolitical knowledge. This view's name is Representation list View that accepts objectivity in accounting as an external reality, but others with rejection of any philosophical beliefs and presuppositions accept objectivity in accounting as intersubjectivity and introduce accounting as political view. This view's name is anti-Representation list View. In this article, philosophical beliefs of financial reporting is presented using by representation list View.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Reality Construction
  • Epistemological Objectivity
  • Western Rationality Traditions
  • Philosophical Beliefs of Financial Reporting
عابدینی، جواد. (1388). ساخت واقعیت نهادی از دیدگاه جان سرل. ماهنامه معرفت، ش 140
عبداللهی، محمدعلی و محمدتقی جان محمدی. (1389). واقعیت­های نهادی از دیدگاه جان سرل. متافیزیک، 2 (5، 6): صص 22-1.
Davidson, D. (1988). The myth of the subjective. In M. Benedikt & R. Burger (Eds.), Bewusstsein, Sprache (pp. 45–54).
FASB. (2010). Conceptual Framework for Financial Reporting, Chapter 1, The Objective of General Purpose Financial Reporting, and Chapter 3, Qualitative Characteristics of Useful Financial Information a replacement of FASB Concepts Statements No. 1 and No. 2.
FASB. (1985). (Report of the Study Group on Objectives: Statement of Financial Accounting Concepts No), Elements of financial statements.
FASB. (1980). (Report of the Study Group on Objectives: Statement of Financial Accounting Concepts No. 2) Qualitative characteristics of accounting information.
FASB. (1993). (Statement of Financial Accounting Standards No. 115) Accounting for Certain Investments in Debt and Aqua& Securities.
Ingram, R. W. & Rayburn, F. R. (1989). Representational faithfulness and economic consequences: their roles in accounting policy. Journal of Accounting and Public Policy, 8, 57-68
Kirk, D. J. (1981). Concepts, consensus, compromise and consequences: their roles in standard setting. Journal of Accountancy, April, 83-95.
Kahneman, D. Slavic, P. & Tversky, A. (eds.) (1982). Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press.
Mattessich, R. (2003). Accounting representation and the onion model of reality: A comparison with Baudrillard’s orders of simulacra and his hyperreality. Accounting, Organizations and Society, 28, 443–470.
Mattessich, R. (1995). Conditional-normative accounting methodology: incorporating value judgments and means-end relations of an applied science. Accounting, Organizations and Society, 20, 259-284.
Mattessich, R. (1991). Social reality and the measurement of its phenomena. Advances in Accounting, summer, 3-17
McKernan, J, F. (2007). Objectivity in accounting. Accounting, Organizations and Society 32. PP 155–180
Mouck, T. (2004). Institutional reality, financial reporting and the rules of the game. Accounting Organizations and Society, 29,
Morgan. G. (1988). Accounting as reality construction: towards a new epistemology for accounting practice. Accounting, Organizations and Society, 13, 477-485
Rorty, R. (1991a). Objectivity, relativism, and truth: Philosophical papers (vol. 1). Cambridge: Cambridge University Press.
Ruland, R. G. (1984). Duty, obligation, and responsibility in accounting policy making. Journal of Accounting and Public Policy, 3, 223-237.
Searle, J. R. (1993). Rationality and realism, what is at stake? Daedalus, 122 (4), 55–83.
Searle, J. (1995). The construction of social reality. London: Penguin Books.
Searle, J. (1998). Mind, Language and Society, New York: Basic
Searle, J. (2005). What is an Institution? Journal of Institutional Economics, 1, no. 1: 1–2
Simon, H. A. (1982). Modeler of bounded rationality: behavioral economics and business organization. Cambridge, MA: MIT.
Shapiro, B. (1997). Objectivity, relativism and truth in external financial reporting: What’s really at stake in the disputes? Accounting Organizations and Society, 22 (2), 165–185.
Shapiro, B. (1998). Toward a normative model of rational argumentation for critical accounting discussion. Accounting Organizations and Society, 23 (7), 641–664.
Solomons, D. (1986). Making accounting policy. New York: Oxford University Press.
Solomons, D. (1991). Accounting and social change: a neutralist view. Accounting, Organizations and Society, 16, 287-295.
Tinker, A. M. Merino, N. D. & Neimark, M. D. (1982). The normative origins of positive theories: ideology and accounting thought. Accounting, Organizations and Society,
Tinker, A. M. (1991). The accountant as partisan. Accounting, Organizations and Society, 16, 297-310