بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه مهندسی صنایع

چکیده

ساختار مالی سازمان‌ها یکی از موضوعات مهم در تئوری‌های مدرن مالی می‌باشد که در سال‌های اخیر مطرح نشده، بلکه کانون توجه محققین در چند دهه اخیر بوده است. منابع مختلف تأمین مالی، انجام سرمایه‌گذاری مطلوب را ممکن ساخته و می‌توانند باعث افزایش ثروت سهامداران ‌شود؛ به همین علت شناخت منابع مختلف تأمین مالی و تأثیرات آن‌ها بر نوسانات قیمت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالی و نوسانات قیمت سهام طی سال‌های 1389 تا 1393 در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ساختار مالی شامل استقراض بانکی کوتاه و بلندمدت و افزایش سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل و نوسانات قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیر کنترلی در این مقاله در مدل وارد شده‌اند. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 123 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای بررسی فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون پانل دیتا و نرم افزار EViews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین استقراض بانکی کوتاه‌مدت و افزایش سرمایه با نوسانات قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، اما بین استقراض بانکی بلندمدت و نوسانات قیمت سهام رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Structure on Stock Price Volatility in Firms Listed at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Zahra Aghajan 1
  • Fereydoun Ohadi 2
1 Graduate Student, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Department of Management
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Karaj Branch, Department of Industrial Engineering
چکیده [English]

Financial structure is one of the most important issues in modern financial theories that is not studied in recent years, but in the last few decades, the researchers have been focus on it. Different financing resources, have provided favorable investment and can cause to increase stockholder’ wealth. For this reason, recognition of different financing resources and their effect on stock price volatility is very important. So, this research has dealt with the study of relationship between financial structure and volatility of stock price in firms listed in Tehran stock exchange during 2010-2014. Financial structure included short term and long term bank borrowing and capital increase) are considered as independent variables while volatility of stock price is the dependent variable. The size of company and the financial leverage are the control variables. The statistical population of research includes accepted companies in stock exchange that of which 123 firms are selected by systematic removing method. Line regression and EViews9 software was used for testing of research hypothesis. The research results showed that there is negative significantly relationship between short term borrowing and capital increase with stock price volatility but no significant relationship between long term bank borrowing with stock price volatility was found. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volatility of stock price
  • Financial structure
  • Bank borrowing
  • Capital increase
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و جولا، جعفر (1388)، «بررسی رابطه ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران»، شماره 8، نشریه بورس اوراق بهادار تهران.، صص91-113
ایزدی نیا، ناصر و رحیمی دستجردی، محسن (1388)، ساختار سرمایه بر بازده سهام و درآمد هر سهم، نشریه تحقیقات حسابداری، دوره 1، شماره 3 صص 136-161
تهرانی، رضا (1387)، مدیریت مالی، انتشارات نگاه دانش.
عزیزی، محمد علی، علامه حائری و فریدالدین، (1391)، «مبانی نظری روش‌های تأمین مالی، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه»، مجله "حسابداری و مدیریت مالی"شماره 9 صص 107-129
قالیباف اصل، سید حسن و ایزدی، سلما (1388)، «مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس تهران»، نشریه دانش و توسعه، دوره 16، شماره 26 صص 104-121
کشاورز، حمیده و موسوی، سید علیرضا، (1390)، «بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات ریسک سیستماتیک درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه پژوهشگر (مدیریت)، دوره 8، صص 19-36
Antoniou, Antonios and Guney, Yilmaz and Paudyal, Krishna, (2008). The determinants of capital structure: capital market oriented versus bank-oriented institutions, Journal of Financial and Quantitative Analysis 43 (1) , 59 92.
Bulan, Laarni and Zhipeng, Yan (2009). The Pecking Order Theory and the Firm’s Life Cycle. Forthcoming, Banking and Finance Letters, 1-16
Michaelas, Nicos, Chittenden, Francis, & Poutziouris, Poutziouris. (1999). Financial Policy and Capital Structure Choice in U. K. SMEs: Empirical Evidence from Company Panel Data. Small Business Economics, 12: 113–130.