بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

در این مقاله به مرور کلی فلسفه اثبات گرایی و رئالیسم انتقادی پرداخته می شود. بررسی این الگو های تحقیق با شناسایی انگیزه هایی که منجر به کشف رئالیسم انتقادی شده اند آغاز می گردد. این امر از طریق بررسی مواردی همچون هستی شاختی، معرفت شناختی، روش شناختی و روش ها و فلسفه های رایج در تحقیقات حسابداری صورت می پذیرد. مبنای نظری فلسفه رئالیسم انتقادی و مفروضات مربوط به هستی شناختی و معرفت شناختی آن در جهت ایجاد مفهوم حقیقت و اعتبار معیارهای اساسی این نوع از پارادایم می باشد. از این رو، می توان پارادایم نوینی در جهت ارتباط رئالیسم انتقادی با تحقیقات حسابداری را مدنظر قرار داد. هدف اصلی از این بحث، استفاده از رویکردهای متفاوت برای تحقیقات حسابداری و کمک به محققان حسابداری برای بکارگیری روش های متفاوت تحقیق می باشد.از این رو، می توان پارادایم نوینی در جهت ارتباط رئالیسم انتقادی با تحقیقات حسابداری را مدنظر قرار داد. هدف اصلی از این بحث، استفاده از رویکردهای متفاوت برای تحقیقات حسابداری و کمک به محققان حسابداری برای بکارگیری روش های متفاوت تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analytic Review to Positivism and Critical Realism in Accounting Research

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Vatanparast
Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Rasht Branch
چکیده [English]

This paper shows an overview on the positivist philosophy and critical realism. The review of this research paradigm commences with the identification of the underlying motivations that prompted of critical realism. This process is provided by a brief review of ontology, epistemology, methodology and the research philosophies and methods popularly applied in accounting. The theoretical basis of critical realism and the ontological and epistemological assumptions are establishing the ‘truth’ and validity of basic criteria of this paradigm, thus the new paradigm is discussed that relate to critical realism with accounting research. The purpose of this discussion is using of different approaches of research for accounting and assisting to accounting researchers for using of different research method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Research
  • Research paradigms
  • Positivism
  • Critical Realism
ایمان، محمدتقی (1391)، فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حقی، علی (1384)، روش شناسی علوم تجربی، تهران، انتشارات سعاد.
نیکومرام، هاشم و بنی مهد، بهمن (1388)، تئوری حسابداری (مقدمه‌ای بر تئوری‌های توصیفی)، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
Abernethy, M A, Chua, W F, Luckett, P P & Selto, F H. (1999). Research in managerial accounting: learning from others’ experiences, Accounting and Finance, vol. 39, no. 1, pp1-27.
Berger, P L & Luckman, T. (1966). The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge, Penguin, London.
Bhaskar, R. (1975). A realist theory of science, 1st edn, Leeds Books, Leeds.
Bisman, J E. (2002) ‘The critical realist paradigm as an approach to research in accounting’, paper presented to Accounting Association of Australia and New Zealand Annual Conference, Perth, 7-9 July 2002.
Bisman, J E. (2010). ‘Postpositivism and Accounting Research,  Australasian Accounting Business and Finance Journal, vol. 4, pp3-25.
Blackburn, S. (1996). Oxford dictionary of philosophy, Oxford University Press, Oxford.
Bonner, S E, Hesford, J W, Van der Stede, W A & Young, S M. (2006). ‘The most influential journals in academic accounting’, Accounting, Organizations and Society, vol. 31, no. 7, pp663-685.
Chiles, T H & McMackin, J F. (1996). ‘Integrating variable risk preferences, trust, and transaction cost economics’, Academy of Management Review, vol. 21, no. 1, pp73-99.
Chua, W F & Degeling, P. (1993) ‘Interrogating an accounting-based intervention on three axes: instrumental, moral and aesthetic’, Accounting Organizations and Society, vol. 18, no. 4, pp291-318.
Chua, W F (1986) , ‘Radical developments in accounting thought’, The Accounting Review, vol. 61, no. 4, pp601-632.
Friedman, M. (1953). Essays in positive economics, University of Chicago Press, Chicago.
Guba, E G & Lincoln, Y S. (1994) ‘Competing paradigms in qualitative research’, in N K Denzin and Y S Lincoln (eds.) , Handbook of qualitative research, Sage, Thousand Oaks, pp105-117.
Henderson, S & Peirson, G. (1992). Financial accounting theory: its nature and development, 2nd edn, Longman Cheshire, Melbourne.
Hines, R. (1991). ‘The FASB’s conceptual framework, financial accounting and the maintenance of the social world’, Accounting, Organizations and Society, vol. 16, no. 4, pp313-331.
Horngren, C T. (1975) , ‘Management accounting: where are we? in W S Albrecht (ed.) , Management accounting and control, University of Madison, Wisconsin.
Laughlin, R. (1987) ‘Accounting systems in organisational contexts: a case for critical theory’,Accounting, Organizations and Society, vol. 12, no. 5, pp479-502.
Perry, C, Alizadeh, Y & Riege, A. (1997) ‘Qualitative methods in entrepreneurship research’, in Proceedings of the Small Enterprise Association of Australia and New Zealand Conference, Southern Cross University, Coffs Harbour, NSW, 21-23 September 1997.
Sarantakos, S. (2005). Social research, 3rd edn, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Scapens, R W. (1991). Management accounting: a review of recent developments, 2nd edn, Macmillan, Houndmills.
Watts, R L & Zimmerman, J L. (1978). ‘Towards a positive theory of the determination of accounting standards’, The Accounting Review, vol. 53, no. 1, pp112-134