شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

بر طبق نظریه نمایندگی، یکی از مکانیزم های مهم که برای کاهش مسایل نمایندگی موثر میباشد، استقلال هیات مدیره است. در واقع اعضای هیئت مدیره مستقل ممکن است نظارت بهتری بر عملکرد فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در نتیجه، هیات مدیره با اعضای بیشتری که مستقل هستند، تمایل بیشتری برای افزایش نظارت دارند و بنابراین انتظار می رود به کیفیت سود نیز افزایش یابد. هدف این مطالعه نیز بررسی این مسئله می پردازد که آیا استقلال هیات مدیر بر کیفیت سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر دارد یا خیر؟روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1393 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. در واقع در شرکتی که شفافیت اطلاعاتی دارند، مکانیسم های شرکتی از قبیل استقلال هیات مدیره باعث افزایش کیفیت سود می شود. همچنین براساس نتایج تحقیق، جریان نقدی و اهرم مالی با کیفیت سود رابطه مستقیم و همچنین ااندازه شرکت با کیفیت سود رابطه معنادار و معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Effect of Independence of the Board of Directors on Earnings Quality among the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Mohsen Hassani
Member of Accounting faculty of Payame Noor University
چکیده [English]

Independence of the board of directors is one important mechanism that effectively reduces agency problems according to agency theory. In fact, independent board members may have proper governance of financial reporting process. As a result, the board of directors with more independent members is more willing to increase governance, which contributes to increased quality of earnings. The present study aimed to examine whether independence of board of director affects earnings quality among the companies listed in Tehran Stock Exchange or not? This was a quasi-experimental study with post-test design in which 272 companies listed in Tehran Stock Exchange were investigated from 2008 to 2014. Multivariate regression model and panel data were used to test the proposed hypotheses.
The findings indicated that independence of the board of directors has a positive effect on earnings quality. In fact, corporate mechanisms such as board independence enhance the quality of earnings in a company with informational transparency. Moreover, the results showed the direct relationship of cash flow and financial leverage with earnings quality. There was also a significant and inverse relationship between corporate size and earnings quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Independence of the board of directors
  • Corporate size
  • Cash flow
  • Non-executive directors
Alvesm J. 2014. The impact of institutional stock ownership on a firm's earnings management practice: An empirical investigation. Unpublished Dissertation, Louisiana State University.
Anderson, A. , 2009. A cross-country comparison of corporate governance and firm performance: Do financial structure and the legal system matter? Journal of Contemporary Accounting & Economics 5.
Anderson, D. 2009. Corporate governance mechanisms and firm financial performance in Nigeria: African Economic Research Consortium, Research Paper, 149, Kenya regal press.
Bushman, V. 2009. Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies: A panel data analysis. Quarterly Review of Economics & Finance, 49
Cadbury, D. 1992. A cross-country study on the effects of national culture on earnings discretion, Journal of International Business Studies 41
Carcello, A. 2012. Convergence of corporate governance: Critical review and future directions, Corporate Governance: An International Review 17. 3
Casey, P. 2005. To steal or not to steal: Firm attributes, legal environment, and valuation, Journal of Finance 60
Coffee Fitth, B. 2010. Corporate governance and bank performance. Msc Banking and Finance International Helleric University.
Decho, J. 1996. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, pp.
Dechow, F. 1996. National culture and dividend policy, Journal of International Business Studies 41,
Drakos, D. & Bekiris, A. 2010. Differences in governance practices between UK. and foreign firms: Measurement, causes, and consequences, Review of Financial Studies 22
Drobetz, A. 2013. Top management tenure, corporate ownership structure and the magnitude of golden parachutes, Strategic Management Journal, 10. 1
Duggal, S. & Millar, W. 1999. Egalitarianism and international investment, Journal of Financial Economics 102
Dulewicz,Z. &Herbert,F. 2014. Can corporate governance reforms increase firm's market value: Evidence from India?Available at SSRN.
Faccio, A. & Lasfer, Z. 2010. Corporate Governance and ccounting Scandals. Law and Economics Journal, 48
Fama, J. 1980. An Examination of the Relationship of Governance Mechanisms to Performance. Journal of Management, 27.
Ghalibaf And Rezaei,2014. Corporate governance and control, Sciences, Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, accounting Supplement, 32. (in persian)
Ghanbari, 2007. Relation of ownership and corporate governance structure, Journal of Accounting, Issue 1. (in persian)
Hassas yegane, 2005. "Relationship between corporate governance mechanisms, debt ratio, size of company earnings management", experimental studies financial accounting, 24. (in persian)
Hassas yegane And MOAYERI, 2008. The relationship between institutional investors and corporate value, experimental studies, financial accounting, No. 24,. (in persian)
Hillman and Dalziel, 2003. Differences in governance practices between U. S. and foreign firms: Measurement, causes, and consequences, Review of Financial Studies 22,
Hodge, D. 2003. Corporate Governance and Firm Profitability and implications of Firm Ownership Identity on Financial Performance: Empirical Evidence from Nairobi Stock Exchange. Journal of Financial Economics, 69 (2).
Jansen, F. & Makling, D. 1976. World Christian Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions—AD 30 to 2200. Oxford: Oxford University Press.
Khosronejad,2009. Mechanisms of the relationship between corporate governance and firm performance after the initial release: Evidence from companies listed in the Tehran Stock Exchange, Journal of Monetary Economics, former finance. dansh development. New Era, No. 4. (in persian)
Nikbakht,2014. Evaluation of corporate governance mechanisms and agency costs stock companies, securities Tehran, accounting research; 11. (in persian)
Noravesh. 2014. Shareholders effect on the performance of companies listed in the Tehran Stock Exchange, regulations of corporate governance principles, Volume 16. (in persian)
Parkinson, E. 1994 Corporate Performance, Managerial Ownership and Endogeneity: A Simultaneous Equations Analysis for the Athens Stock Exchange. Research in International Business and Finance 24
Rahmani,2008. Relationship between institutional ownership of shares and the performance of intellectual capital in companies listed on Tehran Stock Exchange, accounting of progress, 61. (in persian)
Reysi, 2007. Effects of governance mechanisms on the performance of joint stock companies listed on Tehran Stock Exchange. Master's thesis, University of Al-Zahra. (in persian)
Richardson, H. 2004. Differences in governance practices between U. S. and foreign firms: Measurement, causes, and consequences, Review of Financial Studies 22
Treeger, S. 1984. Corporate governance: A summary review of different theory approaches, International Research Journal of Finance and Economics,. 68.
Yatim, F. 2001. An Examination of the Relationship of Governance Mechanisms to Performance. Journal of Management, 27
Yegane. 2008. "Corporate Governance and the role of institutional investors in the" knowledge and research, accounting, No. 8, pp. 20-25. (in persian)
Zahra, A. and Pearce, T. 1989. Rating the ratings: How good are commercial governance ratings, Journal of Financial Economics 98