بررسی نقش پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) بربهبود کیفیت گزارشگری مالی ، افزایش شفافیت اطلاعات مالی وکاهش عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار گروه حسابداری واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد، علی آباد کتول، ایران،(

چکیده

چکیده
زبان نوین گزارشگری مالی در عصر جدید، زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر است. این زبان بعنوان ابزاری قدرتمند، کارائی و اثربخشی فرآیند گزارشگری مالی را تسهیل، و فرآیند تحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می‌بخشد. بنابراین پژوهش حاضر به، بررسی نقش پیاده‌سازی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL) بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی، افزایش شفافیت اطلاعات مالی وکاهش عدم تقارن اطلاعاتی، می‌پردازد. تحقیق از نوع کاربردی، روش تحقیق تحلیلی - پیمایشی و جامعه آماری، حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستندکه به منظور کسب دیدگاه‌های آنان پرسشنامه‌ای برای سه فرضیه، و 21 سئوال طراحی شد و به‌صورت تصادفی میان 165نفر از اعضای جامعه، در سال 1395توزیع گردید و در نهایت 150 پرسشنامه توسط اعضای نمونه تکمیل وجمع‌آوری شد و با استفاده از روش‌های آماری (آزمون دو جمله‌ای و آزمون t) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج پژوهش، فرضیه‌های تحقیق را تایید نمود و نشان دادکه پیاده‌سازی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL) باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، ارتقای شفافیت اطلاعات مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Language (XBRL) on Improving the Quality of Financial Reporting, Increasing the Transparency of Financial Information and Reducing Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadi 1
  • Ali Khozain 2
1 Ph.D. student, Accounting department of Ali Abad Katoul Branch, Azad University, Ali Abad Katoul, Iran
2 Assistant Professor of Accounting Unit Ali Abad Katoul University, Azad University, Aliabad Katoul, Iran,
چکیده [English]

Abstract
Thereporting language in new era is extensible business reporting language. This language, as a powerful tool, facilitates the efficiency and effectiveness of the financial reporting process, and improves the process of information education and transparency in disclosure. Therefore, the present study examines the role of implementing the Extensible Business Reporting Language (XBRL) on improving the quality of financial reporting and increasing the transparency of financial information and reducing information asymmetry. The research is applied, analytical-survey method and statistical society, the auditors are independent and are members of the Iranian Association of Official Accountants in order to obtain their views, a questionnaire was designed for three hypotheses, and 21 questions were distributed randomly among 165 members of the community, in the year 2016. finally 150 questionnaires were completed by sample members. Then analyzed by statistical methods (binomial test and t test) . The results of the research confirmed the research hypotheses and showed that the implementation of the Extensible Business Reporting Language (XBRL); improved the quality of financial reporting, improving the transparency of financial information and reducing information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words:" Extensible Business Reporting Language (XBRL)"
  • "Quality improvement"
  • " Transparency of information"
  • "Information symmetry"
  • " Business reporting"
 
Alles, M. G. L. Gray. (2012). A Relative cost Frame-work of Demand for External Assurance of XBRL Filings. Journal of Information Systems, 26 (1) ,103-126.
Alles, M. Pichoki, M. (2012). Will XBRL improve corporate governance? International Journal of Accounting information Systems, 13, 108-91.
Arab Mazar Yazdi, M. Jaberi Nasab, B. (2009). XBarral, The Financial Reporting Revolution in the Recent Decade. Accountant Journal, 203 (23) , 40-48. (In Persian)
Arab Mazar Yazdi, M. Sarafaraz, M. (2016). Improving Corporate Governance through Extensible Business Reporting Language. Journal of Accounting, 290 (32) ,53-60. (In Persian)
Aziz Khani, M. Imani Barandag, M. Mardiani, H. R. (2015). "The Effect of Extensible Financial Reporting Language (XBRL) on Auditing, Opportunity or Challenge". Quarterly Journal of Empirical Accounting Research, 4 (15) ,23-37. (In Persian)
Berger, P. , and R. Hann. (2007). Segment profitability and the proprietary and agency costs of disclosure. The Accounting Review, 82 (4) ,869–906.
Blankespoor, E. , B. Miller, and H. White. (2012). Initial evidence on the market impact of the XBRLmandate. Working paper.
Bozorg Asl, M. Poorrkhni. V. (2006). "Introduction to the Concepts and Applications of Extensible Business Reporting Languages". Official Journal Quarterly, 8 & 9. (In Persian)
CFA Institute Member Survey: XBRL. (2009). CFA Institute Market Research.
Chowdhuri , R, Yoon, V. Y, Redmond, R. T, Etudo, U. O. (2014). Ontology based integration of XBRL filings for financial decision making. Decision Support Systems , 68, 76-64.
Efendi, J, Park, J. D, Smith, M. (2014). Do XBRL filings enhance informationl efficiency. Early evidence from post–earning announcement drift. journal of Business Research, 67,110-109.
Enachi, Mihaelaand Ioan I. (2015). The progress of XBRL in Europe – projects, users and prospects. Procedia Economics and Finance , 20,185 – 192.
Flowerday , S. , A. W. , Blundell, R. Von Solms. (2006). Continuous Auditing Technologi esandmodels: A discussion. computers& security , 25, 325-331.
Hope, O. , and W. Thomas. (2008). Managerial empire building and firm disclosure. Journal of Accounting Research , 46 (3) ,591–626.
James, G. (2007). XBRL: Opportunities and challenges in Enhancing financial reporting and Assurance Processes. Current Issues inAuditing.
Liu et al , C. (2014). XBRL is impact on analyst forecast behavior: An empirical study, J. Account. Public Policy, 33,69-82.
Masih Abadi, A. Barzegar Khandozi, A. (2009). Reducing information asymmetry using the artificial neural network and the language of the commercially-developed commercial financial reporter. Scientific and Experimental and Analytical. Review of the Auditor, 47,96-103. (In Persian)
Nikomram, H. Shekari, N. (2010). The Relationship of Financial Reporting (XBRL) with the qualitative characteristics of accounting information from the viewpoint of senior accountants of listed companies. Management Accounting Magazine, 6,77-88. (In Persian)
Russell D. M, Hoag, A. M. (2004). People and information technology in the supply chain: Socialand organizational influences on adoption. International Journal ofPhysical Distribution &Logistics Management , 34 (2) ,102-122.
Saghafi A. Arab Mazar Yazdi, M. Baghomian, R. (2005). Financial reporting on the Internet and its situation in Iran. Quarterly Journal of Accounting Studies, 10 and 11,127-156. (In Persian)
Yoon Hyungwook. Zo Hangjung, Ciganek Andrew. (2011). Does XBRL adoption reduce information asymmetry? Journal of Business Research , 64, 157-163