نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

با توجه به عدم مشروعیت ربا و ابزارهایی نظیر اوراق قرضه در کشورهای اسلامی، متخصصان حوزه‌ی مالی در این کشورها همواره به دنبال طراحی روش‌های جدید بوده‌اند. یکی از روش‌های مطرح شده در سال‌های اخیر، طراحی روش تأمین مالی از طریق انتشار صکوک می‌باشد؛ به طوری که در حال حاضر صکوک به عنوان ابزاری بسیار شناخته شده حتی در کشورهای غیر مسلمان هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کشور ما از میان این ابزارها، اوراق اجاره و مشارکت بسیار رواج یافته است. در این مقاله سعی شده است با ارائه و تحلیل آمار و ارقام موجود، به بررسی و مقایسه‌ی تطبیقی این دو نوع اوراق به لحاظ مکانیزم مقبولیت و سهم هر یک در تأمین مالی شرکت‌ها پرداخته شود

کلیدواژه‌ها