پاسخگویی روایتی، نگاهی متفاوت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

مطابق با ادبیات جامعه ­شناسی پاسخگویی «تقاضای دلیل برای کار انجام گرفته و ارائه دادن آن دلیل» تعریف شده است. پاسخگویی از دو بعد محاسباتی و روایتی تشکیل شده که بعد محاسباتی آن شکل غالب در عصر نوین بوده و بعد روایتی آن به طور پیوسته، چه در تئوری و چه در عمل، کم­ ارزش ­نمایی و سرکوب شده است. هدف از این مقاله تشریح بعد روایتی پاسخگویی با استفاده از نظرات کاموف (2007) و بکارگیری نگرشی انتقادی در خصوص بعد محاسباتی آن می­باشد. کاموف (2007) برای تشریح این بعد از پاسخگویی، پاسخگویی انعطاف­پذیر را خلق نمود. پاسخگویی انعطاف­ پذیر ما را تشویق به توقف و تردید در عمده کارکردهای برنامه ­ریزی شده­ کمیِ پاسخگویی می­ کند، "توقف محاسبات و گوش دادن به نوایی دیگر برای چیزی دیگر، برای «بی­حسابی» و غیر قابل پیش بینی بودن که باعث وقفه و ایست در فرایند پاسخگویی می­ شود". پاسخگویی انعطاف­پذیر برخاسته از مفهوم «دیگری» در اندیشه ­های ژاک دریدا است. دریدا بر این نکته تاکید دارد که هر نظامی (چه زبانی، چه هویت فردی به نام «من» و غیر) بدون قرار دادن «دیگری» درون «خود» بی­ معنی است و همیشه «دیگری» درون «خود» حضور دارد و فردیت (یا هویت فردی) بدون جایگذاری «دیگری» مفهومی انتزاعی و ناممکن است. نتیجه­ گیری، پاسخگویی انعطاف­پذیر تلاشی است برای رفتن به «دیگری» پاسخگویی محاسباتی که همانا بعد روایتی پاسخگویی می­ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Narrative Accountability: Different Look

نویسنده [English]

  • omid akhoundi
Phd student in accounting at Tehran university
چکیده [English]

According to the literature of Sociology, Accountability means "the giving and demanding of reasons for conduct". The idea of accountability contains aspects of both calculation and narration, that calculation aspect is the dominant part and in modernity the narrative mode of accountability is consistently undervalued and often suppressed. The purpose of this article is addressing the narrative aspect of accountability by using kamuf (2007) and critical attitude on Calculation aspect of it. Kamuf (2007) by creating "Accounterability" try to addressing this aspect. Accounterability encourages us to pause in the almost automatic functioning of programmed quantitative accountability, to “stop calculating and listen at another rhythm for something else, for an incalculability and unforeseeability that cause the accountability programme to stammer or stutter. Inspiration of Accounterability is from the Derrida’s work and especially his concept: "the other". Derrida emphasizes that every mechanism, without putting "the other" into "itself" is meaningless and "the other" always is into "itself" and individuality without considering "the other" is just an Abstract concept and so impossible. In Conclusion, Accounterability is a try for going toward "the other" of calculative Accountability that is narrative Accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calculative Accountability
  • Narrative Accountability
  • Accounterability
Bennington, G. , & Massumi, B. (1984). The postmodern condition: a report on knowledge.
Boland Jr, R. J. (1989). Beyond the objectivist and the subjectivist: learning to read accounting as text. Accounting, Organizations and Society14 (5-6) , 591-604.
Boland, R. J. , & Schultze, U. (1996). Narrating accountability: cognition and the production of the accountable self. Accountability: Power, ethos and the technologies of managing, 62-81.
Derrida, J. (1974). There is no one narcissism. trans.) P. Kamuf and others. In E. Weber (Ed.) Points… Interviews1994, 196-215.
Derrida, J. (2005). Poetics and politics of witnessing. Sovereignties in Question: The Poetics of Paul Celan, 65-96.
Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Univ of California Press.
Hoskin, K. (1996). The ‘awful idea of accountability’: inscribing people into the measurement of objects. Munro, R. and Mouritsen, J. Accountability: power, ethos and the technologies of managing. London.
Kamuf, P. (2007). Accounterability. Textual Practice; 21 (2) , 251–266.
McKernan, J. F. (2012). Accountability as aporia, testimony, and gift. Critical Perspectives on Accounting23 (3) , 258-278.
Miller, P. (1992). Accounting and objectivity: the invention of calculating selves and calculable spaces. Annals of scholarship9 (1/2) , 61-86.
Munro, R. , & Mouritsen, J. (Eds.). (1996). Accountability: Power, ethos and the technologies of managing. Cengage Learning Emea.
Nojoumian, A. A. (2006). The concept of others in Derrida's thought. Forth academic conference in Comparative literature, Tehran University. [In Persian].
Robert, W. (2006). Witnessing the Archive: In Mourning. Religion, violence, memory, and place, 37-49.
Roberts, J. (1991). The possibilities of accountability. Accounting, organizations and society16 (4) , 355-368.
Roberts, J. , & Scapens, R. (1985). Accounting systems and systems of accountability—understanding accounting practices in their organisational contexts. Accounting, organizations and society10 (4) , 443-456.
Sinclair, A. (1995). The chameleon of accountability: forms and discourses. Accounting, organizations and Society20 (2-3) , 219-237.
Strathern, M. (1997). ‘Improving ratings’: audit in the British University system. European review5 (3) , 305-321.
Williams, B. A. O. (2002). Truth & truthfulness: An essay in genealogy. Princeton University Press.