تحلیل به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در بهایابی هدف

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، چهار محال و بختیاری، ایران.

چکیده

بهایابی مبتنی بر هدف را می‌توان در صورتی به عنوان یک ابزار مناسب مدیریت بهای محصول دانست که هماهنگ با ارزش افزوده اقتصادی و یک سنجش عملکرد مالی مبتنی بر ارزش باشد. این پژوهش، در راستای عملیاتی ساختن ارزش افزوده اقتصادی از کل شرکت به سطح هر محصول مشخص، جهت تعیین نرخ بازده هدف در بهایابی هدف صورت می‌گیرد. این پژوهش با هدف معرفی اجرای ارزش افزوده در سطح محصول، به ارائه روشی نوین برای کاهش هزینه‌ها، با توجه به هزینه سرمایه محصول پرداخته است. مبانی نظری مربوط به فرآیند اجرا و پیاده‌سازی سیستم تلفیقی بهایابی هدف بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی در راستای همسان‌سازی نیازهای سهامداران و مشتریان ارائه شده است. در یک تحلیل کلی می‌توان بیان کرد که اگرچه بهایابی هدف به عنوان یک ابزار کاهش هزینه مطرح است، اما با به‌کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و تلفیق این دو تکنیک، می‌توان با هماهنگی جنبه‌های مشتریان و سهامداران به یک سیستم استراتژیک مدیریت سود دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Application of the Economic Value Added on Target Costing

نویسندگان [English]

  • Daryoush Forughi 1
  • mohammad noroozi 2
چکیده [English]

The Target-based Costing (TC) can be a useful tool for the management of product prices which are consistent with Economic Value Added (EVA) and a value-based measure of financial performance. This research is aimed at operationalizing the economic value added of the whole company to the level of each specific product, in order to determine the target return rate in target costing. This paper aims to introduce the implementation of value added at the product level, provide a new method to reduce the cost, with consideration of capital cost of the product. Therefore, the paper provides a theoretical basis for how to implement an integrated system based on Economic Value Added (EVA) goal towards matching the needs of shareholders and customers paid. Although Target Costing (TC) is a cost reduction tool, but the combination of Economic Value Added (EVA) and Target Costing (TC) can be a management tool for producing of profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Value Added (EVA)
  • Product Life Cycle
  • Target Costing (TC)
Ansari, S. , Bell, J. , & Okano, H. (2006). Target Costing: Uncharted Research Territory in Chapman. Hand Book of Management Accounting Research. 12 (9) , 62-87.
Bourguignon, A. (2005). Management Accounting and Value Creation: the Profit and Loss of Reification. Critical Perspectives on Accounting16 (3) , 353-389.
Hartman, J. C. (2000). On the Equivalence of Net Present Value and Market Value Added as Measures of a Project’s Economic Worth. Engineering Economist, 45 (11) , 158-165.
Hoque, M. , Akter, M. , & Shil, N. C. (2004). Value-Based Measure: An Application of EVA in Small Manufacturing Company in Bangladesh. Bankers Bangladesh, July-December. 51 (7) , 135-55.
Kee, R. , & Lane, J. (2005). Incorporating the Cost of Capital into the Measurement of a Product’s Target Cost. Unpublished Working Paper, Culverhouse School of Accountancy, University of Alabama. 23 (8) , 507-530.
Nixon, B. , & Burns, J. (2012). The Paradox of Strategic Management Accounting. Management Accounting Research. 23 (6): 229-244.
Potkany, M. , Novák, P. , Kováč, R. , & Hitka, H. (2017). Innovation of a Technological Product with Utilizing the Target Costing Methodology. International Review of Management and Marketing. 7 (2) , 130-137.
Shil, N. Ch. , & Das, B. (2012). Right Product Pricing: Application of Activity-Based Costing and Economic Value Added as an Integrated Tool. African Journal of Business Management. 44 (11) , 10826-10833.
Smith, K. L. (2008). Strategic Management Accounting: How Far Have We Come in 25 Years? Accounting, Auditing and Accountability Journal. 21 (12) , 204-228.
Woods, M. , Taylor, L. , & Ge Fang, G. Ch. (2012). Electronics: A Case Study of Economic Value Added in Target Costing. Management Accounting Research. 13 (3) , 261- 277.
Xin'e, Z. , Ting, W. , & Yuana, Z. (2012). Economic Value Added for Performance Evaluation: a Financial Engineering. Systems Engineering Procedia. 15 (5) , 379- 387.