آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زهرا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده

به دلیل رشد تجارت جهانی و به دنبال آن تقاضا برای قابلیت مقایسه‌ی بیشتر در گزارشگری مالی قانون‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ و مؤسسات حسابرسی به اهمیت استانداردهای مشترک در زنجیره‌ی گزارشگری مالی پی بردند. اگر واحد تجاری سیاست‌های حسابداری سازگار با استانداردهای بین‌المللی را انتخاب کنند، قابلیت مقایسه‌ی گزارشگری با دیگر شرکت‌هایی که از استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کنند، افزایش می‌یابد. همگرایی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در کشورها دارای آثار مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و .... می‌باشد. ما در این مقاله آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی را مورد قرار می‌دهیم

کلیدواژه‌ها