رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

سود همواره عاملی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران بوده است.رشد سود نشانه خوبی از وضعیت شرکت به سرمایه گذاران ارائه می‌کند.اما باید توجه داشت که نمی‌توان گفت که رشد سود برای همه شرکت‌ها دارای پیغام مشابهی است، زیرا سود برآیند عوامل مختلفی است.دو عامل موثر که می‌توانند سود را دست‌خوش نوسان کنند، درآمد و هزینه می‌باشند.افزایش در سود یا به واسطه افزایش درآمد بوده یا به دلیل کاهش هزینه‌ها، که این دو مورد آثار و نتایج یکسانی را بدست نمی‌دهد.این تحقیق به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود بر اساس رشد درآمد و سود پایدار می‌پردازد.جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل تعداد 208 شرکت-سال بوده است.دوره زمانی تحقیق نیز سال‌های 1379 لغایت 1386 می‌باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق همبستگی مقطعی و از نوع پس رویدادی بوده است.جهت آزمون فرضیه‌ها نیز از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که افزایش پایدار در سود و درآمد را گزارش می‌کنند، در مقایسه با شرکت‌هایی که صرفاً افزایش پایدار در سود را گزارش می‌کنند، کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری دارندهمچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت‌هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تأمین شده است، پایداری سود بالاتری دارند، از قابلیت کمتری جهت مدیریت سود برخوردارند و کارایی عملیاتی آتی بیشتری دارند.با توجه به ضریب واکنش سود، شرکت‌هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تأمین شده است، منطبق با مدل اوهلسن ، ضریب واکنش سود بالاتر و ضریب واکنش ارزش دفتری کمتری دارند

کلیدواژه‌ها