حسابرسی پیوسته ابزاری موثر برای حسابرسان داخلی

نویسندگان

چکیده

افزایش فشارهای قانونی و مسئولیت حساب دهی شرکت‌ها، حسابرسان داخلی را به سوی یافتن راه‌هایی جدید برای افزایش اثر بخشی و کارایی کارهایشان سوق داده است تا به این طریق بتوانند به مدیریت در ایفای نقش مباشرت کمک کنند.حسابرسان داخلی با چالش‌های فراوانی مواجه انداز جملۀ این چالش‌ها بالاترین میزان تقلب در تاریخ است. سازمان‌ها برای مبارزه با تقلب و تخلف به دنبال اجرای روش‌های جدید هستند. حسابرسی پیوسته[i]یکی از روش‌هایی است که حسابرسان داخلی می‌توانند در این راستا از آن بهره گیرند.این مقاله در پی بیان توان اثرگذاری محیط فعلی بر حسابرسی پیوسته و ذینفعان آن است. در این مقاله درباره پرسش‌های زیر سخن به میان رفته است:شرکت چگونه از حسابرسـی پیوسته بهره‌مند می‌شود؟


حسابرسان مستقل تا چه میزان ممکن است به شواهد پدید آمده از کار حسابرسان داخلی، اتکا کنند؟


قانون ساربینزاکسلی و قانون گذاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار تا چه میزان در افزایش تقاضا برای حسابرسی پیوسته نقش داشته‌اند؟


ذینفعانی مانند نهادهای قانونی، مدیریت، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی تا چه حد باید به ایجاد حسابرسی پیوسته سرعت بخشند؟
افزون بر این، مقالۀ حاضر، چگونگی کمک حسابرسی پیوسته در فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز مدیریت برای ایفای وظیفه امانت‌داری را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها