بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

مفهوم محافظهکاری در حسابداری، سابقهای طولانی دارد. این مفهوم آن قدر گسترش یافته است که هم اکنون از خصوصیات گزارشگری مالی است که با تئوری و عمل حسابداری در آمیخته است. در واقع محافظهکاری را می‌توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار می‌برند. محافظه‌کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی اخبار خوب در مقابل اخبار بد، در صورت‌های مالی تفسیر شده است. در این تفسیر از محافظه‌کاری، سود حسابداری اخبار بد را سریع‌تر از اخبار خوب منعکس می‌کند. در این پژوهش رابطه بین سود و اجزا آن با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (P/B) با استفاده از داده‌های 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1381 تا 1387در غالب 4 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره و مقایسه میانگین برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که سود در تمام سال‌های مورد بررسی به طور محافظه‌کارانه گزارش می‌شود و رابطه بین سود و بازده در نمونه با اخبار بد، قوی‌تر از این رابطه در نمونه با اخبار خوب است. همچنین محافظه‌کاری سود با نسبت P/Bرابطه معنی‌دار منفی دارد. رابطه منفی بین محافظه‌کاری سود با نسبت P/Bاساساً ناشی از اقلام تعهدی است و از جریان‌های نقدی عملیاتی ناشی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها