تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد نیشابور

2 کارشناس ارشد حسابداری و مربی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

3 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک همانند بانکداری اینترنتی، بانکداری از طریق تلفن همراه، بانکداری از طریق تلفن، بانکداری از طریق دستگاه‌های فروش نقطه‌ای، بانکداری از طریق دستگاه‌های خودپرداز و پول الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک، است .فرضیات تحقیق با اطلاعات بدست آمده از شعب درجه دو و سه بانک ملت شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهد هرچند استفاده ازخدمات بانکداری اینترنتی و دستگاه‌های خود پرداز با رشد حاشیه سود رابطه معنادار مثبت دارد ولی استفاده از خدمات موبایل بانک، تلفن بانک، دستگاه‌های پوز فروشگاهی و پول الکترونیک با رشد حاشیه سود رابطه معناداری ندارد

کلیدواژه‌ها