چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه‌ی بازدهی به دست آمده ،با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحد تجاری مطرح گردیده است لذا یک واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ، ثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکه ای است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه گذارانمحسوب می‌شود. بنابراین بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. عوامل متعددی می‌تواند بر بازده سهام اثرگذار باشد که از آن جمله می‌توان به روند حرکت سهام اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به روند حرکت سهام می‌پردازد

کلیدواژه‌ها