فراز و فرود استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی در ایران و بررسی تطبیقی کشور هلند

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

بودجه به عنوان سندی که حاوی اطلاعات مربوط به منابع و نحوه‌ مصرف آن است، یکی از مهمترین اجزای نظام پاسخگویی در بخش عمومی بوده که در دهه‌های اخیر و تحت تأثیر پارادایم مدیریت نوین در بخش عمومی دستخوش تغییر و تحولات متعددی گردیده است. در ایران نیز طـی سال‌های اخیر مباحث متعددی در رابطه با ضرورت اصلاح نظام بودجه‌بندی و ورود به حوزه‌ عملیاتی کـردن بودجه مطرح شده است که با تـوجه به ساختار فعلی نظام حسـابداری و گزارشـگری مـالی در دستـگاه‌های اجرایی کشور، حصول به این مهم با چالش‌های اساسی همراه است. بر این اساس و با توجه به ضرورت استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در بحث عملیاتی کردن بودجه، پژوهش حاضر با انجام یک بررسی تطبیقی، ابعاد و چالش‌های عملیاتی کردن بودجه در کشور هلند را مورد بررسی قرار داده است. لازم به ذکر است کشور مذکور طی یک بازه‌ زمانی 20 ساله موفق گردید اولین بودجه خود که به روش عملیاتی تهیه گردیده را در سال 2001 به پارلمان تقدیم نماید. با توجه به تجربه کشور مذکور به نظر می‌رسد آنچه در فرآیند تحقق نظام بودجه‌بندی عملیاتی حائز اهمیت است، بهبود زیرساختهای نظام بودجه‌بندی همچون سیستم حسابداری و گزارشگری مالی به منظور اصلاح سنجش بهای تمام شده پروژه‌ها بوده و نهایتاً تعریف دقیق شاخص‌های کمی ارزیابی نحوه حصول به اهداف بودجه عملیاتی نیز نقش بسزایی در موفقیت اجرای بودجه‌بندی عملیاتی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Diverse Aspect of Performance Budgeting in Iran

نویسندگان [English]

  • jafar babajani 1
  • amir abbas sahebgharani 2
1 prof. accounting dep of allame tabatabaee university
2 Phd of accounting from allameh tabatabaee university
چکیده [English]

Budget as a document that contains information on resources and how it is consumed is one of the most important components of the public accountability system that has undergone many changes under the influence of the new public management paradigm in the public in recent. In recent years in Iran, there have been many debates regarding the necessity of reforming the budgeting system and converting of budget system into the operational budgeting. Considering the current structure of the accounting and financial reporting system in the executive agencies of the country, achieving this, is a major challenge. Based on this and the necessity of using the experience of leading countries in the operational budget discussion, the present study has examined a comparative study of the dimensions and challenges of operational budgeting in the Netherlands. It should be noted that this country provided and presented to parliament the first budget in operational method in 2011. What is important in the process of implementing an operational budgeting system, is improvement the infrastructure of budgeting system, such as the accounting and financial reporting system In order to improve the measurement of the cost of the projects and finally accurate definition of quantitative about evaluation of how to achieve operational budget goals,
It will play a significant role in the success of operational budgeting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability
  • Financial Accounting and Reporting System
  • Netherlands
  • New Public Management
  • Operational Budgeting
Azar, Adel. (2007). Performance-Based Budgeting, First Operational Budgeting Conference, Tehran. (In Persian).
Babajani, J. (2011). Theoretical foundations of accounting and municipal finance reporting, Tehran. Tehran City Study and Planning Center. (In Persian).
Babajani, J. , Rasouli, M. (2011). Identifying the barriers and problems in establishing a budget-based operational system in the executive agencies of the country. Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Research, 1 (1). (In Persian).
Babajani, J. (2015). Advanced public sector accounting, Tehran, Allameh Tabatabai University Press. (In Persian).
Barton, A. (2007). Accrual accounting and budgeting systems issues in Australian governments. Australian Accounting Review, 17 (41) , 38-50.
European Commission. (2018). EU Results, Online collection of EU funded projects.
Eurostat. (2017). website: ec. europa. eu/Eurostat /web/europe-2020-indicators.
 Hassan Abadi, M. Najjar Saraf, A. (2007). A Comprehensive model of operational budgeting system, First Edition, Iran Center of Industrial Education and Research. (In Persian).
Performance Budgeting in OECD Countries. (2018). OECD Publishing.
International monetary fund. (2010). kingdom of the Netherlands: report on the observance of standards and codes-fiscal transparency module, and the regarding the fiscal framework. NO. 06/124. International monetary fund. Washington dc.
Kennedy, F. , & Howlin, J. (2017). Spending reviews in Ireland–Learning from experience. OECD Journal on Budgeting, 16 (2) , 93-108.
Ministry of finance. (2008). Policy budgets and policy accountability: final report. Lessons from practice, ministry of finance and economic affairs (IOFEZ).
Montesinos, V. , Pina, V. , & Vela, J. M. (1995). Comparative analysis of governmental accounting systems in OECD countries: an empirical approach. International research in public sector accounting, reporting and auditing, 161-84.
Robinson, M. (2013). Performance budgeting. In The international handbook of public financial management (pp. 237-258). Palgrave Macmillan, London.
Robinson, M. , & Brumby, J. (2005). Does performance budgeting work? An analytical review of the empirical literature (No. 5-210). International Monetary Fund.